Sig Sauer P220

foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

SIG-Sauer P220 – pisto­let skon­stru­owa­ny w koope­ra­cji szwaj­car­skiej fir­my SIG i nie­miec­kiej JP Sauer und Sohn w 1975 roku. W USA pisto­let był przez pewien czas sprze­da­wa­ny jako Browning BDA.