Star B

Star B
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W latach 20. XIX wie­ku fir­ma Star Bonifacio Echeverria SA roz­po­czę­ła pro­duk­cję kil­ku typów pisto­le­tów. Ich kon­struk­cja była wzo­ro­wa­na na kon­struk­cji pisto­le­tu Colt M1911. Do pod­sta­wo­wych zmian w sto­sun­ku do pier­wo­wzo­ru nale­ża­ło usu­nię­cie bez­piecz­ni­ka chwy­to­we­go, zmia­na kon­struk­cji mecha­ni­zmu spu­sto­we­go (uprosz­cze­nie kształ­tu szy­ny spu­sto­wej), bez­piecz­ni­ka (w pisto­le­tach Star blo­ku­je on kurek), zastą­pie­nie wyrzut­ni­ka wewnętrz­ne­go, zewnętrznym.