P‑83

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

P‑83 – pol­ski pisto­let wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia na miej­sce pisto­le­tu P‑64. Skonstruowany jest na nabój 9 x 18 mm Makarowa, któ­ry jest uży­wa­ny w P‑64 oraz pisto­le­cie maszy­no­wym PM-63. Następca P‑64 został pozba­wio­ny głów­nych wad swo­je­go poprzed­ni­ka. Ma pojem­niej­szy maga­zy­nek, mniej­szą siłę potrzeb­ną do samo­na­pi­na­nia kur­ka oraz słab­sze oddzia­ły­wa­nia na dłoń strzel­ca pod­czas strze­la­nia. Został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby moż­na go było pro­du­ko­wać meto­da­mi tło­cze­nia, zgrze­wa­nia i luto­wa­nia, zamiast tra­dy­cyj­ne­go skra­wa­nia, co dało obni­że­nie mate­ria­ło­chłon­no­ści, pra­co­chłon­no­ści oraz kosz­tów pro­duk­cji. W cza­sie pro­jek­to­wa­nia zwró­co­no szcze­gól­ną uwa­gę na zabez­pie­cze­nie pisto­le­tu przed strza­łem przy­pad­ko­wym i przedwczesnym.