Colt M1911

Colt M1911
Colt M1911

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/M1911

Colt M1911 (zna­ny rów­nież jako jede­nast­ka, czter­dziest­ka piąt­ka oraz Colt Government) to ame­ry­kań­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Johna Mosesa Browninga. Pistolet Colt M1911 wywo­dzi się z pisto­le­tu Colt M1905 (rów­nież skon­stru­owa­ny przez Johna Mosesa Browninga). Colt M1905 dzia­ła na zasa­dzie krót­kie­go odrzu­tu lufy, ryglo­wa­nie odby­wa się poprzez prze­ko­sze­nie lufy w płasz­czyź­nie pio­no­wej. Za prze­ko­sze­nie lufy odpo­wia­da­ją dwa rucho­me łącz­ni­ki umiesz­czo­ne pod przed­nią oraz tyl­ną czę­ścią lufy. Pistolet zasi­la­ny jest nabo­jem 11,43x23mm. Zastosowano mecha­nizm spu­sto­wy bez samo­na­pi­na­nia (SA) oraz mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zakry­tym. Colt M1905 brał udział w kon­kur­sie na nową broń krót­ką ame­ry­kań­skiej armii, któ­ra mia­ła w zało­że­niach zastą­pić rewol­wer Colt M1892. Do dal­szej czę­ści kon­kur­su prze­szły pisto­le­ty Savage Military Model oraz Colt M1905, jed­nak nie zosta­ły one wpro­wa­dzo­ne do uzbro­je­nia. Do uzbro­je­nia nie wpro­wa­dzo­no rów­nież pisto­le­tu Colt M1907 skon­stru­owa­ne­go na pod­sta­wie Colta M1905, dopie­ro Colt M1911 został wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w 1911r jako Automatic Pistol, Caliber .45, M1911.

Konstrukcja Colta M1911

Konstrukcja Colta M1911
Konstrukcja Colta M1911

Colt M1911 dzia­ła na zasa­dzie krót­kie­go odrzu­tu lufy, zasto­so­wa­no ryglo­wa­nie poprzez prze­ko­sze­nie lufy w płasz­czyź­nie pio­no­wej. Za ryglo­wa­nie odpo­wia­da­ją dwa rygle pier­ście­nio­we umiesz­czo­ne w tyl­nej gór­nej czę­ści lufy, rygle wcho­dzą w opo­ry ryglo­we znaj­du­ją­ce się na wewnętrz­nej stro­nie zam­ka. Ruchem lufy pod­czas ryglo­wa­nia ste­ru­je rucho­my łącz­nik łączą­cy tyl­ną dol­ną część lufy ze szkie­le­tem pisto­le­tu. Oś na któ­rej obra­ca się łącz­nik jest jed­no­cze­śnie osią dźwi­gni zatrza­sku zam­ka. Sprężyna powrot­na owi­nię­ta wokół krót­kiej żer­dzi znaj­du­je się pod lufą, żerdź sprę­ży­ny powrot­nej nie wysta­je poza obrys zam­ka nawet jeśli zamek znaj­du­je się w tyl­nym poło­że­niu. Po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu, aby zwol­nić zamek w przed­nie poło­że­nie nale­ży nie­znacz­nie odcią­gnąć zamek do tyłu lub naci­snąć dźwi­gnię zatrza­sku zam­ka umiesz­czo­ną z lewej stro­ny szkie­le­tu. Po lewej i pra­wej stro­nie tyl­nej czę­ści zam­ka znaj­du­ją się row­ki uła­twia­ją­ce prze­ła­do­wa­nie pisto­le­tu. Jeśli zamek znaj­du­je się w przed­nim poło­że­niu przed­nia część zam­ka wysta­je poza obrys szkie­le­tu. Broń posia­da mecha­nizm spu­sto­wy bez samo­na­pi­na­nia (SA) oraz mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zewnętrz­nym i igli­cą prze­rzu­to­wą. Umieszczona wewnątrz szkie­le­tu szy­na spu­sto­wa obcho­dzi maga­zy­nek z lewej i pra­wej stro­ny, nato­miast sprę­ży­na ude­rze­nio­wa znaj­du­je się w tyl­nej czę­ści chwy­tu pisto­le­to­we­go. Pistolet zasi­la­ny jest ame­ry­kań­skim nabo­jem 11,43x23mm (.45 ACP). Zasilanie odby­wa się z umiesz­czo­ne­go w chwy­cie pisto­le­to­wym jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 7 naboi, po obu stro­nach pudeł­ka maga­zyn­ka znaj­du­je się 5 otwo­rów któ­re umoż­li­wia­ją kon­tro­lo­wa­nie sta­nu zała­do­wa­nia. Przycisk zatrza­sku maga­zyn­ka znaj­du­je się z lewej stro­ny szkie­le­tu u nasa­dy kabłą­ka spu­stu. Zastosowano dwu­czę­ścio­wy wślizg nabo­jo­wy, pierw­sza część wśli­zgu znaj­du­je się na szkie­le­cie, nato­miast dru­ga na wlo­to­wym pła­sku lufy. Wewnątrz zam­ka umiesz­czo­no sprę­ży­sty wyciąg prę­to­wy, nato­miast na szkie­le­cie znaj­du­je się wyrzut­nik sztyw­ny. Pistolet posia­da skrzy­deł­ko bez­piecz­ni­ka nastaw­ne­go umiesz­czo­ne z lewej stro­ny szkie­le­tu za okład­ką chwy­tu pisto­le­to­we­go, aby zabez­pie­czyć pisto­let nale­ży obró­cić skrzy­deł­ko bez­piecz­ni­ka w gór­ne poło­że­nie, broń moż­na zabez­pie­czyć jedy­nie z napię­tym kur­kiem. Zabezpieczenie pisto­le­tu bez­piecz­ni­kiem nastaw­nym powo­du­je unie­ru­cho­mie­nie zacze­pu spu­sto­we­go, unie­ru­cho­mie­nie kur­ka oraz zablo­ko­wa­nie zam­ka unie­moż­li­wia­jąc prze­ła­do­wa­nie (skrzy­deł­ko bez­piecz­ni­ka wcho­dzi w wycię­cie umiesz­czo­ne po lewej stro­nie zam­ka w jego tyl­nej czę­ści). Broń posia­da rów­nież samo­czyn­ny bez­piecz­nik chwy­to­wy umiesz­czo­ny z tyłu chwy­tu pisto­le­to­we­go, bez­piecz­nik prze­cho­dzi w ostro­gę ochra­nia­ją­cą dłoń przed pogry­zie­niem” przez kurek. Włączony bez­piecz­nik chwy­to­wy unie­ru­cha­mia szy­nę spu­sto­wą, wyłą­cze­nie bez­piecz­ni­ka nastę­pu­je w chwi­li zaci­śnię­cia się dło­ni strzel­ca na chwy­cie. Pistolet moż­na rów­nież zabez­pie­czyć usta­wia­jąc kurek na zębie zabez­pie­cza­ją­cym w pozy­cji pośred­niej pomię­dzy napię­tą a zwol­nio­ną. Szkielet pisto­le­tu wyko­na­no ze sta­li meto­dą fre­zo­wa­nia, ze sta­li wyko­na­no rów­nież inne ele­men­ty bro­ni nie licząc okła­dek chwy­tu pisto­le­to­we­go wyko­na­nych z two­rzy­wa sztucz­ne­go lub drew­na. Zastosowano umiesz­czo­ne na zam­ku sta­łe mecha­nicz­ne przy­rzą­dy celow­ni­cze usta­wio­ne na 25m. Muszkę oraz szczer­bin­kę zamo­co­wa­no na jaskół­czy ogon”.

Colt M1911A1

Colt M1911A1 (ofi­cjal­ne ozna­cze­nie Automatic Pistol, Caliber .45, M1911A1) to zmo­dy­fi­ko­wa­na odmia­na pisto­le­tu Colt M1911 wpro­wa­dzo­na do uzbro­je­nia w 1926r. Colt M1911A1 posia­da zmo­dy­fi­ko­wa­ną musz­kę, krót­szy spust, dłuż­szą ostro­gę kur­ka, zmo­dy­fi­ko­wa­ne okład­ki chwy­tu pisto­le­to­we­go, gar­ba­tą osło­nę sprę­ży­ny ude­rze­nio­wej (zamiast pła­skiej), dłuż­szą ostro­gę bez­piecz­ni­ka chwy­to­we­go oraz wgłę­bie­nie z lewej stro­ny szkie­le­tu w oko­li­cach kabłą­ka spu­stu uła­twia­ją­ce obsłu­gę pisto­le­tu strzel­com o małych dło­niach. Pozostałe ele­men­ty bro­ni pozo­sta­wio­no bez zmian. W ame­ry­kań­skiej armii następ­cą Colta M1911A1 został pisto­let Beretta 92F wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia w latach 80-tych pod ozna­cze­niem M9, jed­nak Colty M1911A1 jesz­cze nie­daw­no wyko­rzy­sty­wa­ne były przez żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skie­go kor­pu­su pie­cho­ty morskiej.

Rozkładanie częściowe

M1911 Rozlozony

Oczywiście przez roz­ło­że­niem czę­ścio­wym nale­ży wyjąć z chwy­tu maga­zy­nek i spraw­dzić komo­rę nabo­jo­wą. Później przy zam­ku w przed­nim poło­że­niu nale­ży wci­snąć tule­ję opo­ro­wą sprę­ży­ny powrot­nej i obró­cić łoży­sko lufy w pra­wo, po czym wyjąć tule­ję opo­ro­wą. Następnie nale­ży odcią­gnąć zamek w poło­że­nie przy któ­rym nad tyl­ną czę­ścią dźwi­gni zatrza­sku zam­ka będzie znaj­do­wać się środ­ko­we wycię­cie z lewej stro­ny zam­ka, co umoż­li­wi wyję­cie dźwi­gni zatrza­sku zam­ka. Po wyję­ciu dźwi­gni zatrza­sku zam­ka nale­ży prze­su­wać zamek do przo­du aż nastą­pi zej­ście zam­ka ze szkie­le­tu. Od zam­ka moż­na odłą­czyć sprę­ży­nę powrot­ną, żerdź sprę­ży­ny powrot­nej oraz łoży­sko lufy poprzez obrót łoży­ska w lewo. Po odłą­cze­niu łoży­ska moż­na od zam­ka odłą­czyć lufę poprzez prze­su­nię­cie jej do przo­du. Dalsze roz­kła­da­nie nie jest zale­ca­ne, skła­da­nie nastę­pu­je w odwrot­nej kolejności.

Inne naboje

Colt M1911 z wkładką umożliwiającą zasilanie pistoletu nabojem .22LR (5,6x15mm). Rysunek pochodzi z TBiU "Pistolet samopowtarzalny Colt" autorstwa Stanisława Kochańskiego
Colt M1911 z wkład­ką umoż­li­wia­ją­cą zasi­la­nie pisto­le­tu nabo­jem .22LR (5,6x15mm). Rysunek pocho­dzi z TBiU Pistolet samo­pow­ta­rzal­ny Colt” autor­stwa Stanisława Kochańskiego

Colt M1911 zasi­la­ny jest nabo­jem 11,43x23mm, jed­nak pisto­let ten wystę­pu­je rów­nież w odmia­nach zasi­la­nych nabo­ja­mi 9x19mm Parabellum, 9x23mm, 10mm Auto, .40SW, .38 Super, .50 GI, .400 Corbon oraz .455 Webley. Powstała rów­nież wkład­ka umoż­li­wia­ją­ca dosto­so­wa­nie zwy­kłe­go” Colta M1911 do zasi­la­nia nabo­jem bocz­ne­go zapło­nu .22LR (5,6x15mm), przy czym pisto­let po zasto­so­wa­niu wkład­ki dzia­ła na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swobodnego.

Magazynki

Colt M1911 zasi­la­ny jest z jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 7 naboi. W cza­sach powsta­nia pisto­le­tu maga­zyn­ki o tak małej pojem­no­ści były stan­dar­dem, jed­nak obec­nie bar­dzo popu­lar­ne są dwu­rzę­do­we maga­zyn­ki pudeł­ko­we miesz­czą­ce oko­ło 15 naboi, dla­te­go też powsta­ły odmia­ny Colta M1911 zasi­la­ne z dwu­rzę­do­wych maga­zyn­ków. Przykładem takie­go pisto­le­tu może być Para Ordnance P14-45 zasi­la­ny nabo­jem 11,43x23mm z dwu­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go z jed­no­rzę­do­wym wypro­wa­dze­niem o pojem­no­ści 14 naboi. W fir­mie Bingham skon­stru­owa­no nato­miast maga­zy­nek bęb­no­wy Taylor Mk 1 o pojem­no­ści 30 naboi, maga­zy­nek ten prze­zna­czo­ny jest do zwy­kłe­go” Colta M1911. Sprężynę maga­zyn­ka Taylor Mk 1 nale­ży napiąć ręcz­nie przed zała­do­wa­niem naboi, pusty maga­zy­nek bęb­no­wy ma masę 0,5kg.

Samonapinanie

Colt M1911 posia­da mecha­nizm spu­sto­wy bez samo­na­pi­na­nia (SA), dla­te­go też Clarence Raville skon­stru­ował zestaw Double Ace. Modyfikacja pisto­le­tu przy wyko­rzy­sta­niu zesta­wu Double Ace pole­ga na zamon­to­wa­niu z tyłu chwy­tu pisto­le­to­we­go przy­ci­sku któ­re­go wci­śnię­cie powo­du­je napię­cie kur­ka. Wciśnięcie przy­ci­sku nastę­pu­je pod­czas zaci­śnię­cia się dło­ni strzel­ca na chwy­cie pisto­le­to­wym. Zwolnienie kur­ka bez strza­łu odby­wa się tak samo jak w bro­ni pozba­wio­nej mody­fi­ka­cji. Colt M1911 posia­da bez­piecz­nik nastaw­ny umoż­li­wia­ją­cy zabez­pie­cze­nie bro­ni z napię­tym kur­kiem, dla­te­go też według wie­lu opi­nii mecha­nizm spu­sto­wy z samo­na­pi­na­niem nie jest potrzeb­ny w Colcie M1911.

Żerdź sprężyny powrotnej

U góry Colt M1911A1 z krótką żerdzią sprężyny powrotnej, na dole odmiana Colta M1911A1 z długą żerdzią sprężyny powrotnej (żerdź zaznaczona na czerwono)
U góry Colt M1911A1 z krót­ką żer­dzią sprę­ży­ny powrot­nej, na dole odmia­na Colta M1911A1 z dłu­gą żer­dzią sprę­ży­ny powrot­nej (żerdź zazna­czo­na na czerwono)

Colt M1911 posia­da krót­ką żerdź sprę­ży­ny powrot­nej któ­ra nie wysta­je poza obrys zam­ka nawet jeśli zamek znaj­du­je się w tyl­nym poło­że­niu. Należy jed­nak zazna­czyć że wie­le odmian Colta M1911 posia­da dłu­gą żerdź sprę­ży­ny powrot­nej, żerdź taka jest zazwy­czaj dłuż­sza od sprę­ży­ny powrot­nej oraz wysta­je poza obrys zam­ka jeśli zamek znaj­du­je się w tyl­nym poło­że­niu. Długa żerdź sprę­ży­ny powrot­nej według nie­któ­rych opi­nii powo­du­je lep­sze pro­wa­dze­nie zam­ka, co cie­ka­we wewnątrz nie­któ­rych typów dłu­giej żer­dzi sprę­ży­ny powrot­nej moż­na umie­ścić lase­ro­wy wskaź­nik celu. Długa żerdź sprę­ży­ny powrot­nej unie­moż­li­wia prze­ła­do­wa­nie bro­ni poprzez nacisk na dol­ną część przed­niej ścian­ki zam­ka, jed­nak według mnie nie ma to więk­sze­go znaczenia.

Półswobodna Jedenastka”

Colt M1911 dzia­ła na zasa­dzie krót­kie­go odrzu­tu lufy, ryglo­wa­nie nastę­pu­je poprzez prze­ko­sze­nie lufy w płasz­czyź­nie pio­no­wej. Jest to naj­bar­dziej popu­lar­ne roz­wią­za­nie w pisto­le­tach samo­pow­ta­rzal­nych, jed­nak rucho­ma w pio­nie i pozio­mie lufa nie sprzy­ja cel­no­ści, dla­te­go też w fir­mie Network Custom Gun skon­stru­owa­no zestaw umoż­li­wia­ją­cy mody­fi­ka­cję Colta M1911 aby dzia­łał on na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka pół­swo­bod­ne­go hamo­wa­ne­go gaza­mi pro­cho­wy­mi. Pistolet po mody­fi­ka­cji posia­da nie­ru­cho­mą lufę oraz tłok umiesz­czo­ny wewnątrz żer­dzi sprę­ży­ny powrot­nej. Zestaw nie zyskał popu­lar­no­ści, podob­nie jak pisto­le­ty dzia­ła­ją­ce na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka pół­swo­bod­ne­go hamo­wa­ne­go gaza­mi pro­cho­wy­mi (HK P7, Steyr GB).

Tłumik dźwięku

Nieliczne pistolety Colt M1911 posiadały lufę dostosowaną do zamocowania dołączanego jednostopniowego wielokomorowego tłumika dźwięku. Pocisk wystrzelony z Colta M1911 nie osiąga prędkości dźwięku, dlatego też stosowanie naboi z pociskiem poddźwiękowym w celu lepszego wytłumienia broni nie było konieczne.
Nieliczne pisto­le­ty Colt M1911 posia­da­ły lufę dosto­so­wa­ną do zamo­co­wa­nia dołą­cza­ne­go jed­no­stop­nio­we­go wie­lo­ko­mo­ro­we­go tłu­mi­ka dźwię­ku. Pocisk wystrze­lo­ny z Colta M1911 nie osią­ga pręd­ko­ści dźwię­ku, dla­te­go też sto­so­wa­nie naboi z poci­skiem pod­dźwię­ko­wym w celu lep­sze­go wytłu­mie­nia bro­ni nie było konieczne.

Colt M1911 ogółem

Colt M1911 oka­zał się nie­zwy­kle uda­ną i nowa­tor­ską kon­struk­cją. Różne odmia­ny tej bro­ni pro­du­ko­wa­ne są od 1911r do dzi­siaj, nawet obec­nie powsta­ją nowe wer­sje tego pisto­le­tu. Colt M1911 miał rów­nież bar­dzo duży wpływ na roz­wój pisto­le­tów, cze­go przy­kła­dem mogą być takie kon­struk­cje jak Vis, TT czy Browning HP. Zastosowana w Colcie M1911 zasa­da dzia­ła­nia krót­kie­go odrzu­tu lufy z ryglo­wa­niem poprzez prze­ko­sze­nie lufy w płasz­czyź­nie pio­no­wej zyska­ła bar­dzo dużą popu­lar­ność, obec­nie więk­szość pisto­le­tów zasi­la­nych sil­ny­mi nabo­ja­mi dzia­ła na tej zasa­dzie oraz posia­da wspo­mnia­ny spo­sób ryglo­wa­nia. Pistolety Colt M1911 oraz Colt M1911A1 zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne w licz­bie 2,7 milio­na egzemplarzy.

wer­sja
M1911A1
nabój
.45 ACP
pręd­kość począt­ko­wa pocisku
253m/s
ener­gia począt­ko­wa pocisku
480J
dłu­gość lufy
127mm
dłu­gość gwin­to­wa­nej czę­ści lufy
105mm
dłu­gość
219mm
dłu­gość linii celowniczej
176mm
sze­ro­kość
32mm
wyso­kość
140mm
masa
1130g bez magazynka
1360g z peł­nym maga­zyn­kiem na 7
naboi
maga­zy­nek
jed­no­rzę­do­wy pudeł­ko­wy o pojemności
7 naboi

 

U góry Colt M1911, na dole Colt M1911A1
U góry Colt M1911, na dole Colt M1911A1

 

Colt M1911A1 ze skrzydełkiem bezpiecznika w pozycji odbezpieczonej
Colt M1911A1 ze skrzy­deł­kiem bez­piecz­ni­ka w pozy­cji odbezpieczonej

 

M1911 wykonany w firmie Smith and Wesson. Cena tego pistoletu to 10.000 dolarów
M1911 wyko­na­ny w fir­mie Smith and Wesson. Cena tego pisto­le­tu to 10.000 dolarów

 

Jak widać strzału oddany z pistoletu Colt M1911 z odległości 4m do polskiego hełmu wz. 67 nie spowodował przebicia hełmu. Za zdjęcie dziękuję Brosowi. Zobacz również wykonany przez Brosa test odporności hełmu wz. 67 na działanie różnych pocisków ze strony Kryminalistyka.fr.pl
Jak widać strza­łu odda­ny z pisto­le­tu Colt M1911 z odle­gło­ści 4m do pol­skie­go heł­mu wz. 67 nie spo­wo­do­wał prze­bi­cia heł­mu. Za zdję­cie dzię­ku­ję Brosowi. Zobacz rów­nież wyko­na­ny przez Brosa test odpor­no­ści heł­mu wz. 67 na dzia­ła­nie róż­nych poci­sków ze stro­ny Kryminalistyka.fr.pl