Kurs Prowadzącego Strzelanie – 23/24 września – Łódź!

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych kur­sem pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie, pod­sy­łam link do for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go (link na dole tekstu).

Dla osób z nasze­go Stowarzyszenia kwo­ta szko­le­nia to 935 zł., pamię­taj­cie aby wspo­mnieć, że jeste­ście zrze­sze­ni w ŁSKB ;-)

Link do for­mu­la­rza – https://docs.google.com/forms/…

brak komentarza

Napisz komentarz