Kurs Prowadzącego Strzelanie!

W oko­li­cach kwietnia/maja, dla kole­ża­nek i kole­gów nasze­go Stowarzyszenia chce­my zor­ga­ni­zo­wać kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie. Kurs orga­ni­zo­wa­ny będzie z ramie­nia LOK‑u, dla­te­go już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich nie posia­da­ją­cych licen­cji PZSS do wzię­cia w nim udziału.

Osoby zain­te­re­so­wa­ne pro­szę o prze­sła­nie zgło­sze­nia na adres: [email protected], w tytu­le wpi­su­jąc – Kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie.
Cena będzie oscy­lo­wać w oko­li­cach 900 zł., oczy­wi­stym jest fakt, że dla człon­ków ŁSKB zniż­ka ;-) .
O dal­szych szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać bli­żej ter­mi­nu szkolenia.

brak komentarza

Napisz komentarz