every day… GunDay

logo GunDay

GunDay.pl – nowy pol­ski por­tal aukcyjny…

W sie­ci poja­wił się nowy por­tal aukcyj­ny GunDay.pl, któ­ry z pew­no­ścią zain­te­re­su­je wie­le osób. Platforma dzia­ła na podob­nych zasa­dach jak zna­ne nam por­ta­le aukcyj­ne, ofe­ru­jąc m.in. licy­ta­cje i moż­li­wość nego­cja­cji ceny.

jak czy­ta­my…

GunDay.pl to w peł­ni pol­ska mar­ka stwo­rzo­na dla pasjo­na­tów mili­ta­riów i survi­va­lu. Tak napraw­dę, ser­wis GunDay.pl powstał z potrze­by ryn­ku, na któ­rym nie było do tej pory legal­nie dzia­ła­ją­ce­go, tak zaawan­so­wa­ne­go i peł­ne­go pomoc­nych funk­cji ser­wi­su z ogło­sze­nia­mi sprze­da­ży bro­ni pal­nej w for­mie licy­ta­cji i ceny Kup Teraz z moż­li­wo­ścią nego­cja­cji ceny.

Serwis GunDay.pl dzia­ła na zasa­dzie tabli­cy ogło­sze­nio­wej – to narzę­dzie w posta­ci opro­gra­mo­wa­nia onli­ne do efek­tyw­nej sprze­da­ży. Przedmioty wysta­wia­ne w ogło­sze­niach mogą być ofe­ro­wa­ne na zasa­dach Licytacji lub Kup Teraz. Serwis ofe­ru­je róż­ne moż­li­wo­ści i udo­god­nie­nia, któ­re poma­ga­ją sprze­daw­com i kup­com reali­zo­wać ich cele zaku­pu i sprze­da­ży wszel­kich przed­mio­tów zwią­za­nych z militariami.”

Miejmy nadzie­ję, że por­tal dorów­na swo­ją ofer­tą zna­ny nam eGun.de i przy­czy­ni się do dal­sze­go roz­wo­ju nasze­go rodzi­me­go ryn­ku kolekcjonerskiego.