Pozwolenie na broń kolekcjonerską dla żołnierzy zawodowych.

Wszystkie nie­zbęd­ne doku­men­ty, oprócz oświad­cze­nia i Statutu Stowarzyszenia kolek­cjo­ner­skie­go, są dostęp­ne na ofi­cjal­nej stro­nie Wojska pol­skie­go https://www.wojsko-polskie.pl/….

Warto jed­nak zauwa­żyć, że oddzia­ły Żandarmerii Wojskowej mogą sto­so­wać wła­sne, spe­cy­ficz­ne wzo­ry doku­men­tów, dla­te­go war­to wcze­śniej odwie­dzić ich dedy­ko­wa­nych stro­ny internetowe.

Wyszczególniając:

1. Oświadczenie o człon­ko­stwie w sto­wa­rzy­sze­niu kolek­cjo­ner­skim : Dokument ten wraz ze sta­tu­tem sto­wa­rzy­sze­nia wyda­wa­ny jest w momen­cie przy­stę­po­wa­nia do stowarzyszenia.

2. Zaświadczenie o peł­nie­niu zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej i posia­da­niu bro­ni służ­bo­wej: Alternatywnie moż­na załą­czyć wyciąg z roz­ka­zu Dowódcy Jednostki Wojskowej o przy­dzie­le­niu bro­ni służbowej.

3. Kopia dowo­du oso­bi­ste­go: Dokument potwier­dza­ją­cy toż­sa­mość wnioskodawcy.

4. Zdjęcia : Dwa aktu­al­ne zdję­cia w for­ma­cie 3 x 4 cm.

5. Oświadczenie o miej­scu sta­łe­go poby­tu : Dostępne pod adre­sem inter­ne­to­wym: https://www.wojsko-polskie.pl/…

6. Potwierdzenie opła­ty admi­ni­stra­cyj­nej: Kwota 242 zł powin­na być uisz­czo­na na odpo­wied­nie kon­to ban­ko­we wła­ści­we­go Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Lista kont ban­ko­wych jest dostęp­na tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/…

7. Oświadczenie o zgo­dzie na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych : Formularz oświad­cze­nia: oświadczenie…docx,
oświad­cze­nie … pdf

8. Wniosek o pozwo­le­nia na broń Kolekcjonerską: https://www.wojsko-polskie.pl/…

Wniosek nale­ży zło­żyć do oddzia­łu ŻW wła­ści­we­go dla miej­sca sta­łe­go pobytu.

Proces roz­pa­try­wa­nia wnio­sku zwy­kle trwa ok 45 dni.

brak komentarza

Napisz komentarz