Kurs: Prowadzący Strzelanie LOK

Serdecznie zapra­sza­my na kurs Prowadzącego Strzelanie LOK (zdo­by­te upraw­nie­nia waż­ne są bezterminowo!)

Zapisy wyłącz­nie przez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy (max do 07.12.2021 r.): https://forms.gle/uZXShQHDmWk6JyCi6
Organizator: Biuro Zarządu Wojewódzkiego LOK w Łodzi,
Realizowane przez: KS Dziesiątka” LOK Łódź
Adres: Konstantynowska 1
Termin: 09–12.12.2021

Dla człon­ków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji człon­kow­skiej na rok 2021
-> 5% zniż­ki t. Kurs pod­sta­wo­wy 760zł oraz kurs roz­sze­rzo­ny 900zł.

Kurs nasta­wio­ny jest przede wszyst­kim na zdo­by­cie PRAKTYCZNYCH umiejętności:

  • bez­piecz­ne posłu­gi­wa­nie się bronią
  • bez­piecz­ne pro­wa­dze­nie strzelań
  • zna­jo­mość budo­wy i zasad dzia­ła­nia bro­ni palnej
  • zna­jo­mość postaw strzeleckich
  • usu­wa­nie zacięć
  • reago­wa­nie na sytuacje
  • udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy przedmedycznej

Ponadto:

  • ogrom­na daw­ka wiedzy
  • aktu­al­ny stan prawny
  • kawa/herbata, poczę­stu­nek

Kategorie:
A – pneu­ma­tycz­na
B – pal­na bocz­ne­go zapło­nu
C – pal­na cen­tral­ne­go zapło­nu
D – maszy­no­wa (pisto­let)
E – samo­czyn­na
F – gład­ko­lu­fo­wa (powta­rzal­na – pump action)
G – gład­ko­lu­fo­wa
H – czarnoprochowa

Szczegółowy zakres Kursu zosta­nie prze­sła­ny zare­je­stro­wa­nym uczest­ni­kom na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu przed roz­po­czę­ciem zajęć.
Kurs pod­sta­wo­wy, kate­go­rie A‑D, F‑G – 800zł
(z wyłą­cze­niem bro­ni samo­czyn­nej i czar­no­pro­cho­wej)
Kurs roz­sze­rzo­ny, kate­go­rie A‑H – 950zł (pełen zakres)

Strona wyda­rze­nia

W razie pytań, pro­si­my o kon­takt na adres: [email protected]