Kurs uprawniający do poszerzenia zakresu pozwolenia na broń – wrzesień 2017 – aktualizacja!


KURS NA POSZERZENIE POZWOLENIA NA BROŃ DLA F‑szy Policji
Na 9 wrze­śnia pla­no­wa­ny jest kurs na posze­rze­nie upraw­nień na posia­da­nie bro­ni dla czyn­nych f‑szy Policji.
Kurs orga­ni­zu­je : Legionowskie Towarzystwo Sportowe Sekcja Miłośników Oręża i Fortyfikacji Polskich.
Szkolenie odbę­dzie się na strzel­ni­cy w Legionowe lub lub Makówce pod Grodziskiem Mazowieckim. Koszt to 150zł od każ­de­go rodza­ju broni.
Co nale­ży zro­bić aby się zgłosić- wystar­czy wejść tutaj https://docs.google.com/…/1WgrXviHdvKVVzNH0o9zuv6…/viewform… i wypeł­nić zgło­sze­nie oraz wpła­cić kasior­kę na kon­to stowarzyszenia .
Dane do wpła­ty oraz peł­ne infor­ma­cje uzy­ska­cie na tej stro­nie : http://bron-lts.pl/aktualnos…/kurs-na-poszerzenie-pozwolenia
W przy­pad­ku pro­ble­mów lub nie­ja­sno­ści kon­takt tel: 695–433-159
———————————————————————————————
Zapraszamy wszyst­kich funk­cjo­na­riu­szy, któ­rzy chcą posze­rzyć swo­je pozwo­le­nie na broń do celów kolek­cjo­ner­skich do udzia­łu w kur­sie z zakre­su dzia­ła­nia i obsłu­gi niżej wymie­nio­nych rodza­jów broni:

1. Pistolety i kara­bin­ki bocz­ne­go zapło­nu (150 zł).
2. Karabiny i kara­bin­ki cen­tral­ne­go zapło­nu (150 zł).
3. Strzelby gład­ko­lu­fo­we (150 zł).

Kurs obej­mu­je nastę­pu­ją­ce zagadnienia:
1. Budowę i zasa­dy dzia­ła­nia broni.
2. Bezpiecznego posłu­gi­wa­nia się bronią.
3. Strzelanie.

Kurs koń­czy się egza­mi­nem, któ­rym jest strze­la­nie z danej jed­nost­ki bro­ni wg warun­ków przed­sta­wio­nych na szkoleniu.
Ukończenie kur­su umoż­li­wia posze­rze­nie posia­da­ne­go już pozwo­le­nia kolek­cjo­ner­skie­go lub w przy­pad­ku osób, któ­re dopie­ro będą wystę­po­wa­ły o pozwo­le­nie o zło­że­nie poda­nia o wyda­nie pozwo­le­nia w peł­nym zakre­sie (zaświad­cze­nie respek­to­wa­ne w Wydziałach Postępowań Administracyjnych).

Wszelkie infor­ma­cje moż­na uzy­skać dzwo­niąc do nasze­go kole­gi ze Stowarzyszenia Piotra pod numer tel: 695–433-159, ewen­tu­al­nie pisząc na e‑mail: [email protected]

brak komentarza

Napisz komentarz