Nowy sklep z bronią w Łodzi – Kwatermistrz

Już ofi­cjal­nie – w naj­bliż­szy wto­rek 10.10 o godz. 10:00 przy ul. Wojska Polskiego 7 w Łodzi otwie­ram sklep zwią­za­ny bez­po­śred­nio z naszy­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Kwatermistrz, bo o nim mowa, na chwi­lę obec­ną ofe­ro­wał będzie róż­no­rod­ny asor­ty­ment pro­duk­tów zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tym strze­lec­twem i mili­ta­ria­mi – m.in. kabu­ry, arty­ku­ły do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji bro­ni, sza­fy pan­cer­ne na broń pal­ną w kla­sie S1, wia­trów­ki, noże czy akce­so­ria zwią­za­ne z samo­obro­ną. Asortyment ten, mam nadzie­ję z Waszymi uwa­ga­mi, będzie sys­te­ma­tycz­nie uzu­peł­nia­ny. Niestety na sprze­daż pro­duk­tów kon­ce­sjo­no­wa­nych będzie­my musie­li jesz­cze pocze­kać. Strona inter­ne­to­wa jest w trak­cie two­rze­nia jed­nak już teraz zapra­szam na pro­fil na por­ta­lu Facebook – www.facebook.com/kwatermistrz.militaria . Na począ­tek dla człon­ków nasze­go Stowarzyszenia pro­po­nu­je 5% raba­tu na zakup wspo­mnia­nych szaf na broń fir­my Stalpol (za oka­za­niem aktu­al­nej legi­ty­ma­cji członkowskiej).

Do zoba­cze­nia na miejscu!

Kamil Durda