Pomoc dla Ukrainy – Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Pomoc dla Ukrainy – Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Koleżanki i kole­dzy,
W związ­ku z woj­ną rosyj­sko – ukra­iń­ską nama­wiam wszyst­kich klu­bo­wi­czów ŁSKB do udzia­łu w pomo­cy przy­go­to­wy­wa­nej przez Centrum Dialogu Polsko Ukraińskiego w Kostiuchnówce. Akcja jest doce­lo­wa, gdyż obej­mie głów­nie dzie­ci i mło­dzież ewa­ku­owa­ną ze stref walk do CDK w Kostiuchnówce i jak naj­bar­dziej wia­ry­god­na gdyż jest orga­ni­zo­wa­na przez har­ce­rzy zwią­za­nych z Kostiuchnówką  oraz łódz­kie PCK.
Z góry dzię­ku­ję za wszel­ką pomoc

Szanowni Państwo, Przyjaciele Kostiuchnówki !

Zapewne każ­dy z nas od kil­ku tygo­dni, a szcze­gól­nie od wczo­raj myśla­mi i ser­cem obec­ny jest w Kostiuchnówce, Maniewiczach, Łucku, Równem, Zdołbunowie, Kowlu i wie­lu innych miej­scach gdzie miesz­ka­ją nasi pol­scy i ukra­iń­scy Przyjaciele i Znajomi.
Wobec tego co wyda­rzy­ło się wczo­raj nie może­my przejść obo­jęt­nie tym bar­dziej, że od kil­ku­dzie­się­ciu lat swo­ją pra­cą nad odbu­do­wą cmen­ta­rzy wojen­nych i legio­no­wych, stwo­rze­niem Centrum Dialogu Kostiuchnówka pisze­my współ­cze­sną histo­rię Ukrainy i sta­li­śmy się czę­ścią spo­łecz­no­ści Kostiuchnówki.

Wczoraj wie­czo­rem zapa­dła decy­zja, że Jarek Górecki pod koniec tego lub na począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia jedzie do Kostiuchnówki. Ośrodek przy­go­to­wy­wa­ny jest do przy­ję­cia osób potrze­bu­ją­cych, któ­re będą wyjeż­dżać z Kijowa lub innych miast Ukrainy i szu­kać schro­nie­nia bli­żej gra­ni­cy z Polską. Taką samą rolę ma peł­nić szko­ła w Kostiuchnówce.

Z infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez księ­dza Andrzeja oraz Wasię Dawidiuka (dyrek­to­ra szko­ły) na dzień dzi­siej­szy naj­bar­dziej potrzeb­ne są lekar­stwa i żyw­ność. Jarek jadąc na Ukrainę zapa­ku­je samo­chód potrzeb­ny­mi rze­cza­mi. Część leków prze­ka­że PCK, cześć chcie­li­by­śmy doku­pić w Polsce.

Jeśli ktoś z Państwa chciał­by dorzu­cić swo­ją cegieł­kę i wes­przeć Kostiuchnówkę i Ukrainę ser­decz­nie zapraszamy

Darowizny moż­na wpła­cać na kon­to Fundacji Centrum Dialogu Kostiuchnówka z dopi­skiem Pomoc dla Ukrainy
ul. Stefanowskiego 19, 90 – 537 Łódź
numer kon­ta 26 1090 2705 0000 0001 1434 3274

Pozdrawiam
Dariusz Błażejewski
Prezes Fundacji CDK

NIECH TRWA WOLNA UKRAINA!