Przechowywanie broni

Przechowywanie broni w szafach S1 jest dobrowolne

Interesujący wpis na stro­nach try­bu­na bro­ni pal­nej – Andrzeja Turczyna.
Pan Andrzej skru­pu­lat­nie inter­pre­tu­je i pre­zen­tu­je prze­pi­sy doty­czą­ce prze­cho­wy­wa­nia bro­ni pal­nej. Z tek­stu jasno wyni­ka, że obo­wią­zu­ją­cy prze­pis mówią­cy o koniecz­no­ści sto­so­wa­nia szaf speł­nia­ją­cych nor­my S1 jest źle skon­stru­owa­ny i sto­so­wa­nie jego jest dobro­wol­ne. W koń­co­wym aka­pi­cie pan Andrzej zauwa­ża jed­nak, że odej­ście od ofi­cjal­nej wykład­ni ww. prze­pi­sów może ozna­czać spór inter­pre­ta­cyj­ny z KGP.