Przepisy i regulaminy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Na stro­nach www.pzss.org.pl znaj­du­ją się wszyst­kie wyma­ga­ne prze­pi­sy, regu­la­mi­ny i wnio­ski doty­czą­ce strze­lec­twa spor­to­we­go. Jeśli inte­re­su­je cię aspekt spor­to­wy strze­lec­twa, to będzie wia­ry­god­ne, peł­ne źró­dło informacji.