Stan zachowania broni kolekcjonerskiej

Klasa Zachowania Stanu Zabytkowej Broni Palnej opra­co­wa­na w opar­ciu o mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard Condition Standards for Antique Firearms

•FABRYCZNIE NOWY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; 100% ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nie, w ide­al­nym sta­nie pod każ­dym wzglę­dem, na zewnątrz jak i w wewnątrz; pola i bruz­dy lufy w sta­nie ide­al­nym tzw. lustro”.

•ZNAKOMITY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; ponad 80% ory­gi­nal­ne­go wykoń­cze­nia; ostre, w peł­ni czy­tel­ne liter­nic­two, nume­ry i sygna­tu­ry; fak­tu­ra meta­lu i drew­na bez skaz i uszczerb­ków; pola i bruz­dy lufy w sta­nie bar­dzo dobrym.

•PIĘKNY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; ponad 30% ory­gi­nal­ne­go wykoń­cze­nia; ostre, w peł­ni czy­tel­ne liter­nic­two, nume­ry i sygna­tu­ry; nie­wiel­kie śla­dy użyt­ko­wa­nia na drew­nie; pola i bruz­dy lufy w sta­nie dobrym.

•BARDZO DOBRY
Wszystkie czę­ści ory­gi­nal­ne; mniej niż 30% ory­gi­nal­ne­go wykoń­cze­nia; ory­gi­nal­na powierzch­nia meta­lu, gład­ka z ostry­mi kra­wę­dzia­mi, wyraź­ne w peł­ni czy­tel­ne liter­nic­two, nume­ry i sygna­tu­ry; drew­no z drob­ny­mi ska­za­mi bez uszczerb­ków; pola i bruz­dy lufy w sta­nie dosta­tecz­nym (wyraź­ne śla­dy zuży­cia lufy).

•DOBRY
Niektóre drob­ne czę­ści wymie­nio­ne; metal z powierzch­nio­wym nalo­tem rdzy lub punk­to­wy­mi ogni­ska­mi rdzy, miej­sca­mi czysz­czo­ny lub powtór­nie oksy­do­wa­ny; pod­sta­wo­we liter­nic­two, nume­ra­cja i sygna­tu­ry czy­tel­ne; drew­no odna­wia­ne, posia­da­ją­ce ska­zy i drob­ne uszczerb­ki, moż­li­we śla­dy napra­wy po nie­wiel­kich pęk­nię­ciach; broń spraw­na, dzia­ła­nie mecha­ni­zmów wyka­zu­je spraw­no­ści począt­ko­wą oryginału.

•DOSTATECZNY
Niektóre głów­ne czę­ści wymie­nio­ne; mniej­sze ele­men­ty mogą wyma­gać wymia­ny, metal sko­ro­do­wa­ny, ogni­ska rdzy na roz­le­głych powierzch­niach, wyraź­ne śla­dy czysz­cze­nia lub wtór­nie poło­żo­nej oksy­dy, zaokrą­glo­ne kra­wę­dzie meta­lu i drew­na, głów­ne liter­nic­two, nume­ry i sygna­tu­ry czę­ścio­wo zatar­te; drew­no z wyraź­ny­mi ska­za­mi i drob­ny­mi ubyt­ka­mi, popę­ka­ne lub napra­wia­ne w miej­scu uszko­dze­nia; dzia­ła­nie mecha­ni­zmów nie wyka­zu­je spraw­ność począt­ko­wej ory­gi­na­łu, może być jed­nak łatwo napra­wio­ny i dopro­wa­dzo­ny do sta­nu popraw­ne­go działania.

•ZŁY
Wymienione głów­ne oraz mniej­sze czę­ści; więk­szość czę­ści wyma­ga­ją­ca wymia­ny lub grun­tow­nej reno­wa­cji, metal z głę­bo­ki­mi i roz­le­gły­mi ogni­ska­mi rdzy, liter­nic­two, nume­ry i sygna­tu­ry nie czy­tel­ne; drew­no w złym sta­nie, z wyraź­ny­mi ska­za­mi, uszczerb­ka­mi, popę­ka­ne lub poła­ma­ne; mecha­ni­zmy nie­spraw­ne, broń nie­po­żą­da­na jako broń kolek­cjo­ner­ska.

Należy pamię­tać iż od tej regu­ły wystę­pu­ją wyjąt­ki, kie­dy broń jest np. eks­tre­mal­nie rzadka.