Portal aukcyjny gun24

 

gun24

 

Od 2015 r. w naszym kra­ju zaczął dzia­łać nowy por­tal aukcyj­ny www.gun24.pl. Skierowany jest do wszel­kiej maści strzel­ców, chcą­cych sprze­dać czy też kupić broń. W inte­re­sie nasze­go śro­do­wi­ska jest pro­mo­wa­nie tego typu ini­cja­tyw dla­te­go wspo­mi­na­my o nim i my.