Portal aukcyjny gun24

 

gun24

 

Od 2015 r. w naszym kra­ju zaczął dzia­łać nowy por­tal aukcyj­ny www.gun24.pl. Skierowany jest do wszel­kiej maści strzel­ców, chcą­cych sprze­dać czy też kupić broń. W inte­re­sie nasze­go śro­do­wi­ska jest pro­mo­wa­nie tego typu ini­cja­tyw dla­te­go wspo­mi­na­my o nim i my.

Na stro­nach gun24 może­my przeczytać:

Naszą dzia­łal­ność roz­po­czę­li­śmy w 2015 roku. Jednocześnie dzia­ła­my w orga­ni­za­cjach zwią­za­nych ze strze­lec­twem spor­to­wym, łowiec­twem oraz kolek­cjo­ner­stwem bro­ni pal­nej. Wychodząc naprze­ciw potrze­bom strzel­ców zbu­do­wa­li­śmy plat­for­mę Gun24.pl jako por­tal aukcyj­ny, któ­re­go zada­niem jest koja­rze­nie poten­cjal­nych sprze­daw­ców oraz kupu­ją­cych. Jednocześnie ser­decz­nie zapra­sza­my do współ­pra­cy skle­py mają­ce w swej ofer­cie podob­ny asor­ty­ment – pozwa­la to na zwięk­sze­nie szans na dotar­cie ze swo­imi pro­duk­ta­mi do odpo­wied­nich klientów.

 

Serwis Gun24 jest plat­for­mą inter­ne­to­wą on-line prze­zna­czo­ną dla myśli­wych, strzel­ców oraz węd­ka­rzy i umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom naby­wa­nie towa­rów i usług speł­nia­ją­cych kry­te­ria ich zain­te­re­so­wań… Serwis Gun24 umoż­li­wia zawie­ra­nie umo­wy sprze­da­ży mię­dzy Użytkownikami, sam zaś nie jest stro­ną umów, nie ofe­ru­je pro­duk­tów, ani nie wyko­nu­je żad­nych usług. Odpowiedzialność za zre­ali­zo­wa­nie umów sprze­da­ży zawar­tych w ramach Gun24 pono­szą Użytkownicy.