High Standard Military 107 Supermatic Citation

high standards
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

High Standard Manufacturing Company – ame­ry­kań­skie przed­się­bior­stwo pro­du­ku­ją­ce i han­dlu­ją­ce bro­nią strzelecką.

High Standard zosta­ła zało­żo­na w 1928 roku w Hamden w sta­nie Connecticut. Jej pierw­szy­mi wyro­ba­mi były obra­biar­ki prze­zna­czo­ne do wytwa­rza­nia bro­ni. W 1932 roku High Standard prze­ję­ła zakła­dy Hartford Arms and Equipment Company pro­du­ku­ją­ce pisto­le­ty mało­ka­li­bro­we. W tym samym roku poja­wi­ły się pierw­sze pisto­le­ty sprze­da­wa­ne pod mar­ka High Standard: Model A i Model B. W 1942 roku na liniach pro­duk­cyj­nych zastą­pił je Model HD pro­du­ko­wa­ny dla US Armed Forces i uży­wa­ny przez nie jako broń szkol­na i tre­nin­go­wa. W cza­sie II woj­ny świa­to­wej w zakła­dach High Standard pro­du­ko­wa­no tak­że wkm‑y Browning M2. Po woj­nie fir­ma High Standard pro­du­ko­wa­ła nadal pisto­le­ty kali­bru .22 Long Rifle. Były to mode­le Supermatic, Field King, Sport King i Military Trophy.