High Standard Military 107 Supermatic Citation

high standards
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

High Standard Manufacturing Company – ame­ry­kań­skie przed­się­bior­stwo pro­du­ku­ją­ce i han­dlu­ją­ce bro­nią strzelecką.

High Standard zosta­ła zało­żo­na w 1928 roku w Hamden w sta­nie Connecticut. Jej pierw­szy­mi wyro­ba­mi były obra­biar­ki prze­zna­czo­ne do wytwa­rza­nia bro­ni. W 1932 roku High Standard prze­ję­ła zakła­dy Hartford Arms and Equipment Company pro­du­ku­ją­ce pisto­le­ty mało­ka­li­bro­we. W tym samym roku poja­wi­ły się pierw­sze pisto­le­ty sprze­da­wa­ne pod mar­ka High Standard: Model A i Model B. W 1942 roku na liniach pro­duk­cyj­nych zastą­pił je Model HD pro­du­ko­wa­ny dla US Armed Forces i uży­wa­ny przez nie jako broń szkol­na i tre­nin­go­wa. W cza­sie II woj­ny świa­to­wej w zakła­dach High Standard pro­du­ko­wa­no tak­że wkm‑y Browning M2. Po woj­nie fir­ma High Standard pro­du­ko­wa­ła nadal pisto­le­ty kali­bru .22 Long Rifle. Były to mode­le Supermatic, Field King, Sport King i Military Trophy.

W 1968 roku wła­ści­cie­lem High Standard zosta­ła gru­pa kapi­ta­ło­wa Leisure Group. W tym samym roku na sku­tek zaostrze­nia pra­wa do posia­da­nia bro­ni USA fir­ma zano­to­wa­ła spa­dek sprze­da­ży. W następ­nych latach fir­ma prze­szłą kil­ka reor­ga­ni­za­cji. Sprzedano sie­dzi­bę fir­my w Hamden i miesz­czą­ce się tam muzeum bro­ni, a pro­duk­cję prze­nie­sio­no w 1976 do nowej fabry­ki w East Hartford. W 1978 roku gru­pa inwe­sto­rów z ówcze­snym dyrek­to­rem Clemem Confessorem odku­pi­ła fir­mę od Leisure Group. Pomimo zmia­ny wła­ści­cie­la w 1982 roku nastą­pił kolej­ny spa­dek obro­tów i w rezul­ta­cie w 1984 roku fir­ma zban­kru­to­wa­ła. Jej mają­tek (zapa­sy maga­zy­no­we, doku­men­ta­cja pro­duk­cyj­na, pra­wa do mar­ki) został następ­nie sprze­da­ny na publicz­nej licytacji.

W 1993 roku fir­ma Crusader Gun Company wła­ści­ciel praw do mar­ki High Standard reak­ty­wo­wał ją w Houston w sta­nie Teksas. Produkcję wzno­wio­no w 1994 roku. Od tam­tej pory przed­się­bior­stwo wpro­wa­dza na rynek kolej­ne wzo­ry bro­ni. Są to zarów­no pisto­le­ty pro­du­ko­wa­ne przed 1982 rokiem (np. Supermatic) jak i nowe mode­le. Rozszerzono tak­że ofer­tę roz­po­czy­na­jąc pro­duk­cję pisto­le­tu High Standard M1911 (klon pisto­le­tu M1911) i kara­bi­ny HSA15 (klon M16). Czytaj wię­cej…

high standards 1

high standards 2

high standards 3

high standards 4