Beretta BM59

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

BM59 – wło­ski kara­bin auto­ma­tycz­ny opar­ty na kon­struk­cji kara­bi­nu M1 Garand.

Po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej prze­pi­so­wym kara­bi­nem armii wło­skiej został ame­ry­kań­ski M1 Garand kali­bru .30–06 Springfield. Był on pro­du­ko­wa­ny licen­cyj­nie przez fir­mę Beretta. Po przy­ję­ciu w 1954 roku jako stan­dar­do­we­go nabo­ju NATO nabo­ju 7,62 × 51 mm we Włoszech roz­po­czę­to pra­ce nad nowym kara­bi­nem. Podobnie jak w USA nowa broń mia­ła być opar­ta na kon­struk­cji kara­bi­nu M1.