Beretta BM59

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

BM59 – wło­ski kara­bin auto­ma­tycz­ny opar­ty na kon­struk­cji kara­bi­nu M1 Garand.

Po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej prze­pi­so­wym kara­bi­nem armii wło­skiej został ame­ry­kań­ski M1 Garand kali­bru .30–06 Springfield. Był on pro­du­ko­wa­ny licen­cyj­nie przez fir­mę Beretta. Po przy­ję­ciu w 1954 roku jako stan­dar­do­we­go nabo­ju NATO nabo­ju 7,62 × 51 mm we Włoszech roz­po­czę­to pra­ce nad nowym kara­bi­nem. Podobnie jak w USA nowa broń mia­ła być opar­ta na kon­struk­cji kara­bi­nu M1.

Nowy kara­bin opra­co­wał zespół kie­ro­wa­ny przez Domenico Salze i Vittorio Vale. W 1959 roku kara­bin został przy­ję­ty do uzbro­je­nia armii wło­skiej jako BM59. Nowy kara­bin był wypo­sa­żo­ny w wymien­ne maga­zyn­ki i miał skró­co­ną w sto­sun­ku do Garanda lufę.

W następ­nych latach kara­bin był pro­du­ko­wa­ny w kil­ku wer­sjach. Poza armią wło­ską zna­lazł się na uzbro­je­niu armii Indonezji i Maroka.

W latach 70. pla­no­wa­no zastą­pie­nie kara­bi­nów BM59 kara­bi­nem kali­bru 5,56 mm Beretta AR70, ale zastą­pio­na zosta­ła tyl­ko nie­wiel­ka część kara­bi­nów BM59.

Pod koniec lat 80. roz­po­czę­to pro­ces zastę­po­wa­nia kara­bi­nów BM59 kara­bi­na­mi Beretta AR 70/90. Po 2000 roku kara­bi­ny BM59 są wyko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko w przy­pad­ku koniecz­no­ści uzbro­je­nia żoł­nie­rzy w broń o zasię­gu więk­szym niż kara­bi­ny kali­bru 5,56 mm.