Legitymacje

Od 01.02.2017r. w Stowarzyszeniu naszym wpro­wa­dza­my legitymacje.
Posiadanie ich nie jest obo­wiąz­ko­we – nama­wiam jed­nak do jej pozy­ska­nia, ponie­waż upo­waż­nia ona do korzy­sta­nia ze zniżek.

Wszelkie szcze­gó­ły dostęp­ne pod lin­kiem -link