Legitymacje

Od 01.02.2017r. w Stowarzyszeniu naszym wpro­wa­dza­my legi­ty­ma­cje.
Posiadanie ich nie jest obo­wiąz­ko­we – nama­wiam jed­nak do jej pozy­ska­nia, ponie­waż upo­waż­nia ona do korzy­sta­nia ze zni­żek.

Wszelkie szcze­gó­ły dostęp­ne pod lin­kiem -link

3 komentarze

Napisz komentarz