Lee Enfield

Lee-Enfield no 4 MK 1
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

Lee Enfield, No. 4 Mk I to skon­stru­owa­ny na począt­ku lat 30. krót­ki kara­bin, broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w 1941r. Karabin No. 4 Mk I cha­rak­te­ry­zu­je się kon­struk­cją podob­ną do krót­kie­go kara­bi­nu Rifle, No. 1 Mk VI, jed­nak No. 4 Mk I był prost­szy w pro­duk­cji oraz nie zastał wypo­sa­żo­ny w samo­no­śną lufę. Zastosowano lufę o dłu­go­ści 640mm, pod lufą umiesz­czo­no zaczep do moco­wa­nia bagne­tu kłu­ją­ce­go lub nożo­we­go. Karabin posia­da przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki oraz celow­ni­ka ram­ko­we­go. Przy celow­ni­ku zło­żo­nym do celo­wa­nia wyko­rzy­sty­wa­ny jest sta­ły prze­zier­nik, nato­miast przy celow­ni­ku roz­ło­żo­nym prze­zier­nik regu­lo­wa­ny. W 1942r pierw­sze kara­bi­ny No. 4 Mk I dostar­czo­no bry­tyj­skim żoł­nie­rzom w dużych ilościach.