Vis wz. 35

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

9mm pisto­let Vis wz. 35 to pol­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny na począt­ku lat 30. dla Wojska Polskiego. Zazwyczaj przyj­mu­je się że broń skon­stru­ował Piotr Wilniewczyc oraz Jan Skrzypiński, jed­nak z dużym praw­do­po­do­bień­stwem pisto­let został skon­stru­owa­ny przez Jana Skrzypińskiego oraz Feliksa Modzelewskiego. Pod koniec lat 20. pro­wa­dzo­no pra­ce nad wybo­rem pisto­le­tu dla Wojska Polskiego. Początkowo roz­wa­ża­no zakup licen­cji na cze­cho­sło­wac­ki pisto­let CZ 28, póź­niej zde­cy­do­wa­no o wpro­wa­dze­niu do uzbro­je­nia bel­gij­skie­go pisto­le­tu Browning HP. Pistolet Browning HP został w 1929r zatwier­dzo­ny przez Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, jed­nak osta­tecz­nie przy­ję­to pro­po­zy­cję Piotra Wilniewczyca i Państwowych Wytwórni Uzbrojenia pole­ga­ją­cą na skon­stru­owa­niu pol­skie­go pisto­le­tu. Pierwszy pro­to­typ powstał w 1931r w war­szaw­skiej Fabryce Karabinów, począt­ko­wo broń mia­ła nosić ozna­cze­nie WIS (Wilniewczyc i Skrzypiński), jed­nak osta­tecz­nie pod wpły­wem Departamentu Uzbrojenia zasto­so­wa­no ozna­cze­nie Vis (po łaciń­sku siła). Pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym pisto­let wzo­ro­wa­no na Colcie M1911 i Browningu HP. czy­taj więcej