every day… GunDay

logo GunDay

GunDay.pl – nowy pol­ski por­tal aukcyjny…

W sie­ci poja­wił się nowy por­tal aukcyj­ny GunDay.pl, któ­ry z pew­no­ścią zain­te­re­su­je wie­le osób. Platforma dzia­ła na podob­nych zasa­dach jak zna­ne nam por­ta­le aukcyj­ne, ofe­ru­jąc m.in. licy­ta­cje i moż­li­wość nego­cja­cji ceny.