Rozszerzenie pozwolenia na broń – w praktyce

Nagant_1895_f

Na wstę­pie nale­ży wspo­mnieć, że (stan na wrze­sień 2016) łódz­kie WPA nie jest zbyt chęt­ne, aby zwięk­szać narzu­co­ne limi­ty (10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 spor­to­wej). Nie jest to jed­nak nie­moż­li­we. W prak­ty­ce o roz­sze­rze­nie nale­ży wystą­pić w chwi­li, kie­dy koń­czy nam się już limit przy­zna­nych sztuk i pozo­sta­ła nam jed­na, góra dwie pro­me­sy. Ponadto, aby wnio­sek został pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny nale­ży dobrze uza­sad­nić powód, dla któ­re­go wystę­pu­je­my o roz­sze­rze­nie. W przy­pad­ku pozwo­le­nia kolekcjonerskiego 

Rozszerzenie pozwolenia na broń

Wydział Postępowań Administracyjnych (WPA) w Łodzi przy­jął prak­ty­kę wyda­wa­nia pozwo­le­nie na broń w ilo­ści 10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 szt. bro­ni spor­to­wej. Każdy kolek­cjo­ner wcze­śniej czy póź­niej docho­dzi do momen­tu,  kie­dy jego kolek­cja jest na tyle duża, że przy­zna­ny limit