Rozszerzenie pozwolenia na broń

Wydział Postępowań Administracyjnych (WPA) w Łodzi przy­jął prak­ty­kę wyda­wa­nia pozwo­le­nie na broń w ilo­ści 10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 szt. bro­ni spor­to­wej. Każdy kolek­cjo­ner wcze­śniej czy póź­niej docho­dzi do momen­tu,  kie­dy jego kolek­cja jest na tyle duża, że przy­zna­ny limit sztuk bro­ni jest nie­wy­star­cza­ją­cy. Ponieważ każ­dy z nas – bez koniecz­no­ści budo­wa­nia maga­zy­nu – może posia­dać do 50 szt. bro­ni, pozo­sta­je jedy­nie wystą­pić o roz­sze­rze­nie pozwolenia.
Co na to prawo?
Rozszerzenie posia­da­nych upraw­nień w zakre­sie licz­by jed­no­stek broni:
Zgodnie z prze­pi­sem art. 155 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, decy­zja osta­tecz­na, na mocy, któ­rej stro­na naby­ła pra­wo, może być w każ­dym cza­sie za zgo­dą stro­ny uchy­lo­na lub zmie­nio­na przez organ admi­ni­stra­cji publicz­nej, któ­ry ją wydał, jeże­li prze­pi­sy szcze­gól­ne nie sprze­ci­wia­ją się uchy­le­niu lub zmia­nie takiej decy­zji i prze­ma­wia za tym inte­res publicz­ny lub słusz­ny inte­res strony.
Oznacza to, że oso­ba, któ­ra uzy­ska­ła pozwo­le­nie na broń może ubie­gać się o zmia­nę posia­da­nych upraw­nień, np. w zakre­sie licz­by egzem­pla­rzy broni.
Warunkiem pozy­tyw­ne­go roz­strzy­gnię­cia spra­wy jest:
1)     zło­że­nie wnio­sku o roz­sze­rze­nie pozwo­le­nie –.doc / .odt
2)     uza­sad­nie­nie wnio­sku wyka­zu­ją­ce, jaki słusz­ny inte­res stro­ny prze­ma­wia za zmia­ną uzy­ska­nych uprawnień
3)     udo­ku­men­to­wa­nie speł­nie­nia wyma­gań, o któ­rych mowa w art. 10 ust. 3 usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji (waż­na przy­czy­na posia­da­nia bro­ni we wnio­sko­wa­nej ilości)

Dodatkowo, kwe­stie koniecz­no­ści uisz­cze­nia opła­ty za zmia­nę decy­zji – pozwo­le­nia na broń w try­bie art. 155 kpa (np. w zakre­sie rodza­ju czy ilo­ści egzem­pla­rzy bro­ni) nie nale­ży się opła­ta skarbowa.

Cytując źró­dło.
W związ­ku z zapre­zen­to­wa­nym w piśmie z dnia 11 mar­ca 2015r. l.dz. PL-LM.836.14.2015 sta­no­wi­skiem Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów oraz okól­ni­kiem Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP z dnia 12 maja 2015r., l.dz. ES-2173/15/MB infor­mu­ję, że WIOSEK O ZMIANĘ POSIADANEGO POZWOLENIA NA BROŃ (NP. W ZAKRESIE ILOŚCI EGZEMPLARZY) W TRYBIE ART. 155 KPA NIE WYMAGA UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ W KWOCIE 242 ZŁ.
Powyższe nie doty­czy osób, któ­rym pra­wo do posia­da­nia bro­ni wyda­no przed zmia­ną prze­pi­sów usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji, tj.do dnia 10 mar­ca 2011 r. włącz­nie. Osoby te z uwa­gi na inną pro­wa­dzo­ne­go postę­po­wa­nia (art.10 usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji) obwią­zy­wa­ne są do uisz­cze­nia wymie­nio­nej opła­ty skarbowej.

W spra­wie zwro­tu uisz­czo­nej opła­ty skar­bo­wej nale­ży skła­dać wnio­sek do Urzędu Miasta … potwier­dza­jąc, że na pod­sta­wie wymie­nio­nej opła­ty doko­na­na zosta­ła zmia­na decy­zji w zakre­sie pozwo­le­nia na broń.”