Zakład rusznikarski

Rozpoczęliśmy współ­pra­cę z rusz­ni­ka­rzem PPHU STEFEK z Łowicza, któ­ry nota­be­ne jest człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia.
Dla człon­ków ŁSKB duży rabat!

Wszelkie infor­ma­cje odno­śnie świad­czo­nych usług znaj­dzie­cie w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Zakład rusznikarski/
Dla przy­po­mnie­nia, war­to zaglą­dać rów­nież KLUB ŁSKB/ Oferty raba­to­we dla człon­ków ŁSKB, gdzie znaj­dzie­cie adre­sy skle­pów z któ­ry­mi nawią­za­li­śmy współ­pra­cę, oraz KLUB ŁSKB/ zaprzy­jaź­nio­ne strzel­ni­ce,
gdzie znaj­du­ją się adre­sy zaprzy­jaź­nio­nych strzelnic.