Zakład rusznikarski

Rozpoczęliśmy współ­pra­cę z rusz­ni­ka­rzem PPHU STEFEK z Łowicza, któ­ry nota­be­ne jest człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia.
Dla człon­ków ŁSKB duży rabat!

Wszelkie infor­ma­cje odno­śnie świad­czo­nych usług znaj­dzie­cie w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Zakład rusznikarski/
Dla przy­po­mnie­nia, war­to zaglą­dać rów­nież KLUB ŁSKB/ Oferty raba­to­we dla człon­ków ŁSKB, gdzie znaj­dzie­cie adre­sy skle­pów z któ­ry­mi nawią­za­li­śmy współ­pra­cę, oraz KLUB ŁSKB/ zaprzy­jaź­nio­ne strzel­ni­ce,
gdzie znaj­du­ją się adre­sy zaprzy­jaź­nio­nych strzelnic. 

Kontaktując się, nie zapo­mnij wspo­mnieć, że jesteś człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia, posia­da­jąc waż­ną legi­ty­ma­cję ŁSKB możesz liczyć na duży rabat!


PPHU STEFANEK

Oferuje usłu­gi rusz­ni­kar­skie kon­ce­syj­ne:
- fre­zo­wa­nie
- tocze­nie
- obrób­ka mecha­nicz­na pre­cy­zyj­nych czę­ści
- adap­te­ry PCP
- reduk­cje PCP
- ser­wis wia­tró­wek PCP

Adres:
Sebastian Stefanek
ul. Klimeckiego 28
99–400 Łowicz
tel. 692 596 107