Szyfrowanie PGP – Klucz do Bezpiecznej Komunikacji Elektronicznej

Wprowadzenie do tema­ty­ki szy­fro­wa­nia PGP, jego zna­cze­nia w kon­tek­ście bez­pie­czeń­stwa cyfrowego.

Podstawy Szyfrowania PGP
Szyfrowanie PGP słu­ży do ochro­ny komu­ni­ka­cji e‑mailowej, zapew­nia­jąc, że treść wia­do­mo­ści pozo­sta­je dostęp­na wyłącz­nie dla nadaw­cy i odbior­cy. Jest to jak wysła­nie listu w spe­cjal­nie zabez­pie­czo­nej koper­cie, dostęp­nej tyl­ko dla adresata.