Zmiany w UoBiA 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia pla­nu­je zmia­ny w pro­ce­du­rze wyda­wa­nia pozwo­leń na broń, współ­pra­cu­jąc przy tym z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe prze­pi­sy mają upro­ścić pro­ce­du­rę odwo­ław­czą od orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych, któ­re są czę­ścią pro­ce­su uzy­ski­wa­nia pozwo­le­nia na broń.