Zmiany w UoBiA 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia pla­nu­je zmia­ny w pro­ce­du­rze wyda­wa­nia pozwo­leń na broń, współ­pra­cu­jąc przy tym z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe prze­pi­sy mają upro­ścić pro­ce­du­rę odwo­ław­czą od orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych, któ­re są czę­ścią pro­ce­su uzy­ski­wa­nia pozwo­le­nia na broń.

We wto­rek na stro­nie Rządowego Centrum Legislacji opu­bli­ko­wa­no pro­jekt nowe­li­za­cji roz­po­rzą­dze­nia Ministerstwa Zdrowia doty­czą­ce­go badań lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych osób ubie­ga­ją­cych się o pozwo­le­nie na broń, posia­da­ją­cych już pozwolenie. 

W pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia wpro­wa­dzo­no zmia­ny w załącz­ni­kach nr 3 i nr 4, któ­re uprosz­czą pro­ce­du­rę odwo­ław­czą od orze­czeń lekar­skich i psy­cho­lo­gicz­nych. Ministerstwo Zdrowia pro­po­nu­je, aby odwo­ła­nie moż­na było wno­sić do dowol­nie wybra­ne­go przez odwo­łu­ją­ce­go się upo­waż­nio­ne­go leka­rza lub psy­cho­lo­ga. Dotychczas odwo­ła­nie nale­ża­ło wno­sić w ter­mi­nie 30 dni od dorę­cze­nia orze­cze­nia, za pośred­nic­twem leka­rza lub psy­cho­lo­ga, któ­ry wydał orze­cze­nie, do jed­ne­go z wyzna­czo­nych pod­mio­tów odwo­ław­czych, takich jak woje­wódz­kie ośrod­ki medy­cy­ny pra­cy czy insty­tu­ty badawcze.

Nowe roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza rów­nież prze­pis przej­ścio­wy, któ­ry sta­no­wi, że postę­po­wa­nia wsz­czę­te przed jego wej­ściem w życie będą kon­ty­nu­owa­ne na dotych­cza­so­wych zasa­dach, przy czym wszyst­kie czyn­no­ści wyko­na­ne do tego momen­tu pozo­sta­ną ważne.

Ustawę moż­na pobrać wska­zu­jąc link do UoBiA kwie­cień 2024 r.