V Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2023

przed­sta­wia
naj­więk­szy GUN SHOW w Europie
ter­min: 11–14 maj 2023
miej­sce: Targi Lublin


Zarejestruj się onli­ne od 10 grud­nia I otrzy­maj 30% zniż­ki na wstęp.


Ponadto, jeśli osią­gnie­my licz­bę 20.000 zare­je­stro­wa­nych I odwie­dza­ją­cych
wszy­scy pry­wat­ni wystaw­cy otrzy­mu­ją ZA DARMO hotel, wyży­wie­nie oraz
zwrot kosz­tów podró­ży na czas wysta­wy Pro ARMA 2023.


Rejestracja nic nie kosz­tu­je, a reje­stru­jąc się otrzy­masz nasz regu­lar­ny
new­slet­ter z aktu­ali­za­cja­mi doty­czą­ce tego wyjąt­ko­we­go wyda­rze­nia!
A wspo­mnie­li­śmy, że damy 30% zniż­ki na bilet?


Jesteś strzel­cem spor­to­wym, kolek­cjo­ne­rem czy też po pro­stu kochasz broń
tak jak my?


Odwiedź www.proarma.pl/reje­struj teraz!

brak komentarza

Napisz komentarz