Szkolenie AK-47 i Beryl S762

W sobo­tę 19-go mar­ca, Klub Strzelecki Tarcza Ozorków, w godzi­nach od 15.00 zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na bez­płat­ne szko­le­nie z obsłu­gi AK-47 oraz Beryl S762 – obsłu­ga, demon­taż i kon­ser­wa­cja.
Po szko­le­niu moż­na będzie poćwi­czyć umie­jęt­no­ści strze­lec­kie, z bro­ni KBKS .22lr oraz bro­ni 9mm.

AK (AK-47)


AK (Awtomat Kałasznikowa, zna­ny rów­nież jako AK-47) to radziec­ki kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny skon­stru­owa­ny przez Michaiła Kałasznikowa. Broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w wyni­ku ogło­szo­ne­go w 1946r kon­kur­su na kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny. Wcześniejsze radziec­kie kon­kur­sy na kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny, ogło­szo­ne w 1943r oraz 1945r, wygrał Aleksiej Sudajew z kara­bin­kiem AS-44 (Awtomat Sudajewa 44) oraz OAS (Obligacziennyj Awtomat Sudajewa), jed­nak broń wyma­ga­ła wie­lu popra­wek, dla­te­go też nie zosta­ła wpro­wa­dzo­na do uzbro­je­nia. Aleksiej Sudajew zmarł w 1946r, nale­ży zazna­czyć że według wie­lu opi­nii miał on naj­więk­sze szan­se na wpro­wa­dze­nie swo­jej kon­struk­cji do uzbro­je­nia. W kon­kur­sie z 1946r brał udział Kałasznikow z kara­bin­kiem AK-46 nr 1, Rukawisznikow z AR-46, Korobow z TKB-408, Bułkin z AB-46 oraz Dementiew z AD-46. 

AKMS

AKMS 00
fotografie wykonał t.Kotusiewicz

AKM (Awtomat Kałasznikowa Modernizirowannyj, 6P1 według indeksu GRAU) to radziecki karabinek automatyczny skonstruowany na podstawie AK. Broń wprowadzono do uzbrojenia w 1959r. AKM działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, ryglowanie odbywa się poprzez obrót zamka, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek nie zatrzymuje się w tylnym położeniu. Zastosowano układ gazowy z tłokiem o długim skoku. Suwadło charakteryzuje się mniejszą masą niż w AK. Karabinek posiada mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym, mechanizm uderzeniowy wyposażony jest w opóźniacz. Mechanizm spustowy umożliwia strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym.