Zaostrzenie unijnych przepisów dotyczących dostępu do broni palnej.

AK 47Kolejna odsło­na prac nad nowe­li­za­cją dyrek­ty­wy doty­czą­cej obro­tu i han­dlu bro­nią na tere­nie Unii Europejskiej. link do dokumentu
Widać, że pier­wot­ny kształt ule­ga zła­go­dze­niu i w przed­sta­wio­nym doku­men­cie znik­nę­ły zapi­sy budzą­ce naj­wię­cej kon­tro­wer­sji doty­czą­ce zaka­zu posia­da­nia bro­ni pół­au­to­ma­tycz­nej, któ­ra zosta­ła prze­ro­bio­na z bro­ni auto­ma­tycz­nej, czy­li AK i jego roz­wi­nię­cia, wszel­kiej maści popu­lar­ne AR itp.
Więcej może­my prze­czy­tać tutaj