Samopal vz.26

Witam

Czy posia­da ktoś z pań­stwa egzem­plarz pisto­le­tu maszy­no­we­go Samopal vz.26?
Potrzebuje wyko­nać zdję­cia do arty­ku­łu dla Polska Zbrojna Historia.

Z góry dzię­ku­ję i pozdra­wiam
Piotr Kocyan
Osoby, któ­re wyra­żą chęć udo­stęp­nie­nia egzem­pla­rza Samopal vz.26 pro­szo­ne są o kon­takt: [email protected]


1Komentarz

  • t Kotusiewicz

    19 stycznia 2019 at 18:57

    Posiadam SA VZ-26 two­rzy­wo tro­chę utle­nio­ne, współ­cze­sny gra­wer lase­ro­wy po prze­ro­bie­niu na semi.
    kon­takt certenbud(at)op.pl lub naj­le­piej tele­fo­nicz­nie 88zero 49 4dziewięć 8sześć
    Adam

Napisz komentarz