PRZYKŁADOWE PYTANIA DO EGZAMINU w WPA Łódź

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 mar­ca 2000r w sprawie
egza­mi­nu ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia bro­ni oraz umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się
bro­nią (tekst jed­no­li­ty Dz.U. z 2017 r, poz. 1756) okre­śla zakres przed­mio­to­wy teo­re­tycz­nej części
egza­mi­nu. Obejmuje on zna­jo­mość prze­pi­sów usta­wy z dnia 21 maja 1999 r. o bro­ni i amu­ni­cji oraz
prze­pi­sów wyda­nych na jej posta­wie, jak rów­nież zna­jo­mość prze­pi­sów Kodeksu kar­ne­go dotyczących
prze­stępstw zwią­za­nych z bronią.
Poniżej przed­sta­wio­no przy­kła­do­we pyta­nia, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do przeprowadzenia
teo­re­tycz­nej czę­ści egzaminu.
WAŻNE !
Teoretyczną część egza­mi­ny prze­pro­wa­dza się w for­mie testu, skła­da­ją­ce­go się z 10 pytań.
Każde z pytań posia­da trzy suge­ro­wa­ne odpo­wie­dzi, przy czym pra­wi­dło­wa jest tyl­ko jed­na (test
jed­no­krot­ne­go wyboru).

 1. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go obro­na koniecz­na to dzia­ła­nie w celu:
 2. Gdzie, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, noszenia
  oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, prze­cho­wu­je się ewi­den­cję posia­da­nej bro­ni i amunicji ?
 3. Czy, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, dzie­ci mogą
  prze­by­wać na tere­nie strzelnicy?
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic na strzelnicy
  zabra­nia się:
 5. W jaki spo­sób powin­ny być zlo­ka­li­zo­wa­ne zbu­do­wa­ne i zor­ga­ni­zo­wa­ne strzelnice ?
 6. Czy dopusz­cza się prze­sy­ła­nie bro­ni lub amu­ni­cji za pośred­nic­twem ope­ra­to­rów pocztowych? )
 7. Kiedy oso­by fizycz­ne mogą posłu­gi­wać się bro­nią, któ­rą posia­da­ją np. przed­się­bior­cy, któ­rzy uzyskali
  kon­ce­sję na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie usług ochro­ny osób i mienia ?
 8. Zgodnie z usta­wą o bro­ni i amu­ni­cji broń i amu­ni­cję nale­ży prze­cho­wy­wać i nosić :
 9. Przywóz bro­ni i amu­ni­cji z państw nie­bę­dą­cych pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi Unii Europejskiej przez
  oby­wa­te­li pol­skich wymaga :
 10. Prowadzący strze­la­nie w rozu­mie­niu Rozporządzenia MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regulaminu
  strzel­nic odpo­wia­da mię­dzy inny­mi za :
 11. W jaki spo­sób, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie przechowywania,
  nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, nosi się broń pal­ną nie­prze­zna­czo­ną do ochrony
  osobistej?
 12. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go nie pod­le­ga karze, kto prze­kra­cza gra­ni­ce obro­ny koniecznej
  pod wpływem:
 13. Kogo, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, można
  usu­nąć ze strzelnicy ?
 14. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic na strzel­ni­cy w
  miej­scu widocz­nym umiesz­cza się:
 15. W jakiej for­mie i kto zatwier­dza regu­la­min strzelnic ?
 16. Kto wyda­je zaświad­cze­nie na prze­wóz bro­ni i amu­ni­cji przez tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej ?
 17. Pozwolenie na broń wyda­wa­ne jest w drodze:
 18. Nabywca bro­ni jest zobo­wią­za­ny zare­je­stro­wać ją w ciągu:
 19. W jakim cza­sie posia­dacz bro­ni od chwi­li stwier­dze­nia jej utra­ty zobo­wią­za­ny jest zawia­do­mić o tym
  fak­cie Policję ?
 20. Strzelnica w rozu­mie­niu Rozporządzenia MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic to ? 
 21. Czyich pole­ceń, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzelnic,
  korzy­sta­ją­cy ze strzel­ni­cy jest obo­wią­za­ny ści­śle przestrzegać?
 22. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, pod­mio­ty posia­da­ją­ce broń i amu­ni­cję na podstawie
  pozwo­le­nia na broń na oka­zi­cie­la, broń i amu­ni­cję prze­cho­wu­ją w:
 23. Osoby posia­da­ją­ce broń i amu­ni­cję w celach kolek­cjo­ner­skich oraz pamiąt­ko­wych, zgod­nie z
  Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, mogą ją prze­cho­wy­wać w gablo­tach do prze­cho­wy­wa­nia broni
  po speł­nie­niu mię­dzy inny­mi takich warun­ków jak:
 24. Kto, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, noszenia
  oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, jest upraw­nio­ny­mi do doko­ny­wa­nia wpi­sów w ewidencji?
 25. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go nie pod­le­ga karze, kto prze­kra­cza gra­ni­ce obro­ny koniecznej,
  odpie­ra­jąc zamach pole­ga­ją­cy na:
 26. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, wpi­sy w ewi­den­cji nie mogą być:
 27. Istotnymi czę­ścia­mi amu­ni­cji są:
 28. W rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji bro­nią pal­ną jest:
 29. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów kolek­cjo­ner­skich w rozumieniu
  usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
 30. W rozu­mie­niu usta­wy nosze­nie bro­ni oznacza:
 31. W jakim ter­mi­nie i w jakiej for­mie zby­wa­ją­cy broń i amu­ni­cję do tej bro­ni obo­wią­za­ny jest
  powia­do­mić o tym fak­cie wła­ści­wy organ Policji ?
 32. Prowadzący strze­la­nie w rozu­mie­niu Rozporządzenia MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regulaminu
  strzel­nic to ?
 33. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, broń i amu­ni­cję prze­cho­wu­je się mię­dzy inny­mi w:
 34. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, urzą­dze­nia do prze­cho­wy­wa­nia bro­ni posia­da­ją deklarację
  zgod­no­ści z:
 35. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go nie popeł­nia prze­stęp­stwa prze­kro­cze­nia gra­nic stanu
  wyż­szej koniecz­no­ści ten, kto ratu­jąc dobro chro­nio­ne pra­wem poświęca:
 36. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, dane zawar­te w ewi­den­cji chro­ni się przed:
 37. Właściwy organ Policji odma­wia wyda­nia pozwo­le­nia na broń osobie :
 38. Zgodnie z usta­wą o bro­ni i amu­ni­cji co nale­ży rozu­mieć przez poję­cie broń ?
 39. Pozwolenie na broń wyda­je się w szcze­gól­no­ści w celach:
 40. Noszeniem bro­ni posia­da­nej na pod­sta­wie pozwo­le­nia do celów kolek­cjo­ner­skich lub
  pamiąt­ko­wych jest:
 41. W jakim cza­sie, kogo i w jakiej for­mie oso­ba posia­da­ją­ca pozwo­le­nie na broń lub posia­da­ją­ca broń
  pod­le­ga­ją­cą reje­stra­cji, któ­ra nie wyma­ga pozwo­le­nia na broń, jest zobo­wią­za­na powia­do­mić o
  zmia­nie miej­sca sta­łe­go pobytu ?
 42. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, za szkody
  powsta­łe pod­czas strze­la­nia oraz spo­wo­do­wa­nie wypad­ku odpowiada:
 43. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, broń na czas prze­cho­wy­wa­nia ma:
 44. Jaką ewidencję,zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie przechowywania,
  nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, pro­wa­dzi pod­miot posia­da­ją­cy broń i amunicję ?
 45. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go stan wyż­szej koniecz­no­ści to dzia­ła­nie w celu :
 46. Zgodnie z usta­wą o bro­ni i amu­ni­cji zabro­nio­ne jest doko­ny­wa­nie prze­ró­bek bro­ni zmie­nia­jąc jej:
 47. Broń pal­ną pozba­wio­ną cech użyt­ko­wych moż­na posia­dać na podstawie:
 48. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów rekon­struk­cji histo­rycz­nych upraw­nia do posia­da­nia między
  inny­mi nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 49. Wywóz bro­ni i amu­ni­cji za gra­ni­cę przez oby­wa­te­li pol­skich wyma­ga zgody:
 50. W jaki spo­sób, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, na
  tere­nie strzel­ni­cy poza sta­no­wi­skiem strze­lec­kim nosi się broń ?
 51. Czy, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, zwierzęta
  mogą być wpro­wa­dza­ne na teren strzelnicy?
 52. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, w maga­zy­nie bro­ni prze­cho­wu­je się rów­nież broń i amunicję
  uży­wa­ną w szcze­gól­no­ści podczas:
 53. W jaki spo­sób, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie przechowywania,
  nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, nosi się broń pal­ną prze­zna­czo­ną do ochrony
  osobistej?
 54. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go sąd może zasto­so­wać nad­zwy­czaj­ne zła­go­dze­nie kary, a
  nawet odstą­pić od jej wymie­rze­nia w razie prze­kro­cze­nia gra­nic obro­ny koniecz­nej, w szczególności
  gdy:
 55. Rejestracji bro­ni dokonują:
 56. Właściwy organ Policji mię­dzy inny­mi cofa pozwo­le­nie na broń, jeże­li oso­ba, któ­rej takie pozwolenie
  wydano:
 57. Gdzie i kie­dy, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzelnic,
  odby­wa się wyj­mo­wa­nie bro­ni na strzelnicy ?
 58. Kiedy nale­ży, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzelnic,
  prze­rwać strzelanie ?
 59. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści prze­cho­wy­wa­nia bro­ni i
  amu­ni­cji w maga­zy­nie pod­czas zawo­dów spor­to­wych, zgru­po­wań, szko­leń, wystaw oraz podczas
  reali­za­cji fil­mów i innych przed­się­wzięć arty­stycz­nych musi ona znaj­do­wać się:
 60. Jakim wymo­gom for­mal­nym, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie
  prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, powin­ny odpo­wia­dać karty
  ewidencji ?
 61. Kiedy sąd, zgod­nie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go, w razie prze­kro­cze­nia gra­nic sta­nu wyższej
  koniecz­no­ści nie zasto­su­je nad­zwy­czaj­ne­go zła­go­dze­nia kary lub nie odstą­pi od jej wymierzenia?
 62. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów pamiąt­ko­wych w rozumieniu
  usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
 63. Europejską kar­tę bro­ni pal­nej wyda­je się na okres:
 64. Amunicję moż­na naby­wać na podstawie: 
 65. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic wszelkich
  czyn­no­ści zwią­za­nych z obsłu­gą bro­ni na strzel­ni­cy doko­nu­je się:
 66. W jaki spo­sób, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie przechowywania,
  nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, prze­cho­wu­je się amu­ni­cję do bro­ni palnej ?
 67. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go, kto bez wyma­ga­ne­go zezwo­le­nia wyra­bia broń pal­ną albo
  amu­ni­cję lub nią han­dlu­je, podlega:
 68. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów łowiec­kich upraw­nia do posia­da­nia mię­dzy innymi
  nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 69. Zgodnie z usta­wą o bro­ni i amu­ni­cji zabro­nio­ne jest posia­da­nie amu­ni­cji szcze­gól­nie niebezpiecznej
  mię­dzy inny­mi w postaci:
 70. Kiedy, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, rozpoczyna
  się strze­la­nie na strzelnicy ?
 71. W rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji bro­nią pal­ną alar­mo­wą jest:
 72. Pozwolenia na broń nie wyma­ga się mię­dzy inny­mi w przypadku:
 73. Komu przy­słu­gu­je odwo­ła­nie od orze­cze­nia lekar­skie­go lub psychologicznego ?
 74. W rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji bro­nią pneu­ma­tycz­ną jest:
 75. Jakie czyn­no­ści, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzelnic,
  nale­ży wyko­nać po zakoń­cze­niu strzelania ?
 76. Co, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, noszenia
  oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, sta­no­wi maga­zyn broni?
 77. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go, kto nie­umyśl­nie powo­du­je utra­tę bro­ni pal­nej lub amunicji,
  któ­ra zgod­nie z pra­wem pozo­sta­je w jego dys­po­zy­cji, podlega:
 78. Co w rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się za broń lub amunicję ?
 79. W rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji Europejska kar­ta bro­ni pal­nej jest:
 80. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów ochro­ny oso­bi­stej, osób i mienia
  w rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
 81. Europejska kar­ta bro­ni pal­nej tra­ci waż­ność i pod­le­ga zwro­to­wi orga­no­wi, któ­ry ją wydał w
  przypadku:
 82. Nabywając broń, na któ­rej posia­da­nie wyma­ga­ne jest pozwo­le­nie, lub amu­ni­cję do tej bro­ni przy
  uży­ciu środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość, w przy­pad­ku gdy nabyw­ca posia­da miejsce
  sta­łe­go poby­tu lub sie­dzi­bę na tery­to­rium inne­go niż Rzeczypospolita Polska państwa
  człon­kow­skie­go Unii Europejskiej, a zbyw­ca bro­ni posia­da miej­sce sta­łe­go poby­tu lub siedzibę
  na tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej, przed wyda­niem bro­ni nabyw­ca dostar­cza zbywcy
  doku­ment w postaci:
 83. Komu, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, zgła­sza się
  zakoń­cze­nie strze­la­nia na strzelnicy ?
 84. W jakich przy­pad­kach naby­wa­nie , posia­da­nie oraz zby­wa­nie bro­ni jest zabronione ?
 85. Broń pal­na może zostać pozba­wio­na w spo­sób trwa­ły cech użyt­ko­wych przez:
 86. W rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji bro­nią pal­ną sygna­ło­wą jest:
 87. Nabywając broń, na któ­rej posia­da­nie wyma­ga­ne jest pozwo­le­nie, lub amu­ni­cję do tej bro­ni przy
  uży­ciu środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość, w przy­pad­ku gdy nabyw­ca i zbyw­ca broni
  posia­da­ją miej­sce sta­łe­go poby­tu lub sie­dzi­bę na tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej, przed
  wyda­niem bro­ni nabyw­ca dostar­cza zbyw­cy doku­ment w postaci:
 88. Jaki doku­ment jest wyma­ga­ny, jeże­li oby­wa­tel RP dekla­ru­je zakup bro­ni pal­nej lub amu­ni­cji w innym
  pań­stwie człon­kow­skim Unii Europejskiej ? 
 89. Gdzie i w jakim kie­run­ku, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regulaminu
  strzel­nic, odby­wa się wyłącz­nie strze­la­nie i celo­wa­nie na tere­nie strzelnicy ?
 90. Magazyn bro­ni, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie przechowywania,
  nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, sta­no­wi pomiesz­cze­nie posia­da­ją­ce między
  innymi:
 91. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, ewi­den­cja posia­da­nej amu­ni­cji mię­dzy inny­mi zawiera:
 92. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go, kto bez wyma­ga­ne­go zezwo­le­nia posia­da broń pal­ną lub
  amu­ni­cję, podlega:
 93. Popełnia wykro­cze­nie i pod­le­ga wyłącz­nie karze grzyw­ny oso­ba, któ­ra posia­da broń nie mając przy
  sobie:
 94. Istotnymi czę­ścia­mi bro­ni pal­nej i pneu­ma­tycz­nej są:
 95. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów ochro­ny oso­bi­stej upraw­nia do posia­da­nia mię­dzy innymi
  nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 96. W przy­pad­ku, gdy oso­bie, któ­ra utra­ci­ła upraw­nie­nia do posia­da­nia bro­ni lub któ­rej unieważniono
  kar­tę reje­stra­cyj­ną bro­ni pneu­ma­tycz­nej i nie doko­na­ła zby­cia bro­ni i amu­ni­cji w ter­mi­nie 30 dni
  należy:
 97. Jaki przed­miot w rozu­mie­niu usta­wy uzna­je się za broń palną ?
 98. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów łowiec­kich w rozu­mie­niu ustawy
  o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
 99. Kto, kie­dy i w jakiej for­mie może zaka­zać nosze­nia bro­ni lub prze­miesz­cza­nia się z nią w stanie
  rozładowanym ?
 100. Wyłącznie karze areszt albo grzyw­ny pod­le­ga, mię­dzy inny­mi, kto:
 101. Co w rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji jest amunicją ?
 102. Kiedy wła­ści­wy organ Policji wyda­je pozwo­le­nie na broń ?
 103. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów ochro­ny osób i mie­nia upraw­nia do posia­da­nia między
  inny­mi nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 104. Zgodnie z usta­wą o bro­ni i amu­ni­cji co nale­ży rozu­mieć przez poję­cie amunicja ?
 105. W jakim przy­pad­ku, mię­dzy inny­mi ope­ra­tor świad­czą­cy usłu­gi pocz­to­we, któ­re­mu zlecono
  prze­sła­nie bro­ni pal­nej lub amu­ni­cji jest obo­wią­za­ny posia­dać zgo­dę prze­wo­zo­wą oraz kopię
  uprzed­niej zgo­dy przewozowej :
 106. Kto, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, wyda­je zgodę
  na wej­ście przed sta­no­wi­sko strzeleckie ?
 107. Gdzie, oso­by posia­da­ją­ce broń i amu­ni­cję, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r.
  w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, prze­cho­wu­ją broń
  i amu­ni­cję do tej broni?
 108. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, ewi­den­cja wydawania/przyjmowania bro­ni mię­dzy innymi
  zawiera:
 109. Zgodnie z prze­pi­sa­mi kodek­su kar­ne­go, kto mając zezwo­le­nie na posia­da­nie bro­ni pal­nej lub
  amu­ni­cji, udo­stęp­nia lub prze­ka­zu­je ją oso­bie nie­upraw­nio­nej, podlega:
 110. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów rekon­struk­cji histo­rycz­nych w
  rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
 111. Pozwolenia na broń mię­dzy inny­mi nie wyda­je się osobom: 
 112. Cofnięcie pozwo­le­nia na broń, dopusz­cze­nia do posia­da­nia bro­ni oraz unie­waż­nie­nie karty
  reje­stra­cyj­nej bro­ni pneu­ma­tycz­nej nastę­pu­je w drodze :
 113. Kto, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA w spra­wie wzor­co­we­go regu­la­mi­nu strzel­nic, obowiązany
  jest prze­strze­gać na strzel­ni­cy prze­pi­sów doty­czą­cych postaw strzeleckich ?
 114. W jaki spo­sób, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie przechowywania,
  nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, nosi się broń palną?
 115. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, ewi­den­cja wydawania/przyjmowania amu­ni­cji mię­dzy innymi
  zawiera:
 116. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów szko­le­nio­wych upraw­nia do posia­da­nia mię­dzy innymi
  nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 117. Właściwy organ Policji może cof­nąć pozwo­le­nie na broń w przy­pad­ku naru­sze­nia przez osobę
  posia­da­ją­cą pozwo­le­nie mię­dzy innymi:
 118. Zgodnie z usta­wą o bro­ni i amu­ni­cji prze­rób­ki bro­ni o któ­rych mowa w art. 6. 1. uwa­ża się za:
 119. Miotacze gazu obez­wład­nia­ją­ce­go oraz narzę­dzia i urzą­dze­nia, któ­rych uży­wa­nie może zagrażać
  życiu lub zdro­wiu tj. broń bia­ła, broń cię­ci­wo­wa w posta­ci kusz, przed­mio­ty do obez­wład­nia­nia osób
  za pomo­cą ener­gii elek­trycz­nej moż­na posia­dać na podstawie:
 120. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów spor­to­wych upraw­nia do posia­da­nia mię­dzy innymi
  nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 121. Kto pro­wa­dzi i aktu­ali­zu­je wykaz leka­rzy upo­waż­nio­nych i psy­cho­lo­gów upo­waż­nio­nych do
  prze­pro­wa­dza­nia badań lekar­skich i psychologicznych:
 122. Gdzie może być uży­wa­na broń pal­na oraz inna broń zdol­na do raże­nia celów na odległość
  prze­zna­czo­na do celów szko­le­nio­wych i sportowych ?
 123. Kto porzu­ca broń pal­ną lub amu­ni­cję, któ­ra pozo­sta­je w jego dys­po­zy­cji, podlega :
 124. Kto, zgod­nie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, noszenia
  oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, prze­cho­wu­je klu­cze do maga­zy­nu broni?
 125. Pozwolenie na broń nie może być wyda­ne, z zastrze­że­niem przed­się­bior­ców, któ­rzy uzyskali
  kon­ce­sje na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie usług ochro­ny osób i mie­nia, jeżeli
  broń jest im nie­zbęd­na w zakre­sie i for­mach okre­ślo­nych w kon­ce­sji, na broń szczególnie
  nie­bez­piecz­ną mię­dzy inny­mi w postaci:
 126. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów szko­le­nio­wych w rozumieniu
  usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
  127.Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej przy­wo­żą­cy broń i amu­ni­cję z państw nie­bę­dą­cych członkami
  Unii Europejskiej prze­kra­cza­jąc zewnętrz­ną gra­ni­cę Unii zobo­wią­za­ne są do:
 127. Jeżeli w usta­wie o bro­ni i amu­ni­cji jest mowa o pań­stwach człon­kow­skich Unii Europejskiej należy
  przez to rozu­mieć również:
 128. Pozwolenie na broń, kar­ta reje­stra­cyj­na bro­ni pal­nej pozba­wio­nej cech użyt­ko­wych oraz karta
  reje­stra­cyj­na bro­ni pneu­ma­tycz­nej są wyda­wa­ne na czas:
  130.Osoby, któ­re posia­da­ją broń w licz­bie powy­żej 50 egzem­pla­rzy i amu­ni­cję do niej, zgod­nie z
  Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, prze­cho­wu­ją ją w pomiesz­cze­niu dodat­ko­wo wyposażonym
  mię­dzy inny­mi w :
 129. Co w rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji jest zgo­dą przewozową ?
 130. Kiedy prze­wo­że­nie bro­ni i amu­ni­cji jest dopusz­czal­ne środ­ka­mi trans­por­tu publicznego ? 
 131. Czy wyda­wa­nie bro­ni i amu­ni­cji z maga­zy­nu bro­ni i jej zda­wa­nie pod­le­ga reje­stra­cji, jeże­li tak to w
  jakiej dokumentacji?
 132. Broń pneu­ma­tycz­ną moż­na posia­dać na podstawie:
 133. Jakiej bro­ni i amu­ni­cji do takiej bro­ni moż­na uży­czać oso­bie posia­da­ją­cej pozwo­le­nie na broń
  wyda­ne w takich samych celach jaki posia­da użyczający ?
 134. Za waż­ną przy­czy­nę przy wyda­wa­niu pozwo­le­nia na broń do celów spor­to­wych w rozumieniu
  usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji uwa­ża się:
 135. Pozwolenie na broń, wyda­ne do celów kolek­cjo­ner­skich lub pamiąt­ko­wych upraw­nia do posiadania
  mię­dzy inny­mi nastę­pu­ją­cych rodza­jów bro­ni i amu­ni­cji do niej:
 136. W jakim ter­mi­nie od dnia otrzy­ma­nia osta­tecz­nej decy­zji o cof­nię­ciu pozwo­le­nia na broń,
  dopusz­cze­nia do posia­da­nia bro­ni lub unie­waż­nie­nia kar­ty reje­stra­cyj­nej bro­ni, oso­ba ta jest
  zobo­wią­za­na zwró­cić doku­men­ty potwier­dza­ją­ce legal­ność posia­da­nia bro­ni i amu­ni­cji do
  wła­ści­we­go orga­nu Policji ?
 137. Co w rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji jest uprzed­nią zgo­dą przewozową ?
 138. Przez pozba­wie­nie cech użyt­ko­wych bro­ni pal­nej w spo­sób trwa­ły rozu­mie się ?
 139. Broń pal­ną i amu­ni­cję do tej bro­ni moż­na posia­dać na podstawie:
 140. Zgodnie z jaką spe­cy­fi­ka­cją moż­na pozba­wić broń pal­ną w spo­sób trwa­ły cech użytkowych ?
 141. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz
  ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji, ewi­den­cja posia­da­nej bro­ni mię­dzy inny­mi zawiera:
 142. Pozwolenie na broń na oka­zi­cie­la zwa­ne świa­dec­twem bro­ni” oraz legi­ty­ma­cja oso­by dopuszczonej
  do posia­da­nia bro­ni wyda­wa­ne jest przez:
 143. Kto w rozu­mie­niu usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji jest upraw­nio­ny do pozba­wie­nia cech użyt­ko­wy broni
  palnej ? 

http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/download/29/101765/PRZYKLADOWEPYTANIADOEGZAMINU.pdf