Umawianie na strzelanie!

Jeśli wybie­rasz się na strzel­ni­cę, a w tym cza­sie twoi zna­jo­mi nie mogą, nie mają cza­su wybrać się z tobą, to spe­cjal­nie na taką oko­licz­ność stwo­rzy­li­śmy stro­nę, któ­ra umoż­li­wi Ci kon­takt z inny­mi kolek­cjo­ne­ra­mi z nasze­go Stowarzyszenia!


W zakład­ce – KLUB ŁSKB, z roz­wi­ja­nej listy wybierz -Umawianie na strze­la­nie (musisz być zalo­go­wa­ny, aby ujrzeć odno­śnik) w komen­ta­rzu zamieść pro­po­zy­cję spo­tka­nia.
Osoby zain­te­re­so­wa­ne powin­ny odnieść się do pro­po­zy­cji poprzez bez­po­śred­nie uży­cie przy­ci­sku – ODPOWIEDZ.
Mam nadzie­ję, że utwo­rzo­na stro­na pomo­że w nawią­zy­wa­niu bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu pomię­dzy kole­ga­mi z nasze­go Stowarzyszenia i będzie słu­żyć nie tyl­ko w celu uma­wia­nia się na strzelanie ;-).