Strzelnica KSS Komunalni w Ozorkowie

Stowarzyszenie nasze ma moż­li­wość korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy Koła Strzelectwa Sportowego Komunalni w Ozorkowie.
Spotkania odby­wać się będą co dwa tygo­dnie w sobo­ty. Dla tych, któ­rzy nie mają jesz­cze wła­snej bro­ni ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bro­ni obiek­to­wej. Osoby kolek­cjo­nu­ją­ce i strze­la­ją­ce z bro­ni czar­no­pro­cho­wej rów­nież są mile widziani.

Adres:
Strzelnica w Lasku Miejskim w Ozorkowie
ul. Sportowa 5
95–035 Ozorków, woj. łódzkie