Pozwolenie na broń 2015 (statystyki)

Ciekawy zestaw infor­ma­cji w uję­ciu sta­ty­stycz­nym moż­na zna­leźć na stro­nach www.statystyka.policja.pl/…

Choć kolek­cjo­ne­rzy nie są naj­licz­niej­szym gro­nem wśród posia­da­czy bro­ni pal­nej (jest nas jedy­nie 3139), widać wyraź­nie, że jeste­śmy gru­pą, któ­ra dyna­micz­nie się roz­wi­ja – przy­rost w 2015 r. wyniósł ponad 100%, czy­li 1619 osób. Trzeba jed­nak uczci­wie przy­znać, że to cały czas jest licz­ba nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ca i naszą rolą (rów­nież sta­tu­to­wą) jest czy­nić sta­ra­nia, aby zwięk­szyć zain­te­re­so­wa­nie bro­nią kolekcjonerską.
Warto prze­ana­li­zo­wać rów­nież pozo­sta­łe pozy­cje i porów­nać z lata­mi poprzed­ni­mi. Tabele poniż­sze ład­nie ilu­stru­ją, w jaki spo­sób i jak dyna­micz­nie roz­wi­ja się strze­lec­two w Polsce.

Liczba osób posia­da­ją­cych pozow­le­nie na broń – stan na dzień 31 grud­nia 2015 r.
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu Liczba egzem­pla­rzy bro­ni zare­je­str­wa­nych przez posia­da­czy pozwo­le­nia na broń
ochro­na osobista 51 040 54 380
ochro­na osób lub mienia 9 10
łowiec­ki 119 638 283 248
spor­to­wy 16 805 35 903
rekon­struk­cji historycznych 44 157
kolek­cjo­ner­ski 3 139 13 349
pamiąt­ko­wy 1 736 2 447
szko­le­nio­wy 213 1 155
inny 195 171
ogó­łem 192 819 390 820
Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w 2015 roku.
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu*
ochro­na osobista 152
ochro­na osób lub mienia 0
łowiec­ki 5 084
spor­to­wy 2 824
rekon­struk­cji historycznych 11
kolek­cjo­ner­ski 1 619
pamiąt­ko­wy 22
szko­le­nio­wy 65
inny 6

* Nie uwzględ­nia się osób, któ­rym organ wydał decy­zję na pod­sta­wie art. 155 kpa zmie­nia­ją­cą decy­zję w czę­ści doty­czą­cej licz­by egzem­pla­rzy bro­ni ani osób, któ­re otrzy­ma­ły pozwo­le­nie na broń w tym samym celu, wyda­ne po 2011 r na pod­sta­wie art. 10 usta­wy o bro­ni i amunicji.

Liczba osób posia­da­ją­cych pozow­le­nie na broń – stan na dzień 31 grud­nia 2014 r.
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń  Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu  Liczba egzem­pla­rzy bro­ni zare­je­str­wa­nych przez posia­da­czy pozwo­le­nia na broń
ochro­na osobista 62 693 66 782
ochro­na osób lub mienia 67 68
łowiec­ki 116 293 272 313
spor­to­wy 14 894 30 551
rekon­struk­cji historycznych 33 126
kolek­cjo­ner­ski 1 520 8 357
pamiąt­ko­wy 1 755 2 483
szko­le­nio­wy 149 741
inny 191 167
ogó­łem 197 595 381 588

 

Poniżej licz­ba prze­stępstw z uży­ciem bro­ni. Ciekawie wyglą­da rubry­ka z prze­stęp­stwa­mi z uży­ciem bro­ni pal­nej w 2014 r. i np. w 2007 r. (peł­ne sta­ty­sty­ki na stro­nie statystyka.policja.pl/…/Przestepstwa-przy-uzyciu-broni/ ).

 

Liczba prze­stępstw stwier­dzo­nych – 2014 rok

Broń pal­na Broń gazo­wa Broń
pneuma-tyczna
Inna Miot. gazu obezwł. Mat. wybu-chowe. Niebezp. narzę­dzie Pies lub inne zwierzę
Zabójstwo (w tym tak­że usiłowania) 32 0 0 7 0 0 297 1
Uszczerbek na zdrowiu 22 2 25 19 28 6 737 20
Udział w bój­ce lub pobiciu 9 3 1 107 21 3 182 0
Zgwałcenie 1 0 0 0 1 0 26 0
Przestępstwa roz­bój­ni­cze 99 35 6 147 184 0 598 2
Ogół prze­stępstw* 325 74 127 349 288 262 2 611 72
* – licz­ba zwie­ra­ją­ca wymie­nio­ne w tabe­li prze­stęp­stwa i inne – nie wymie­nio­ne w tabeli

 

Liczba prze­stępstw stwier­dzo­nych – rok 2007

Broń pal­na Broń gazo­wa Broń
pneu­ma­tycz­na
Inna Miot. gazu obezwł. Mat. wybuch. Niebezp. narzę­dzie Pies lub inne zwierzę
Zabójstwo 54 1 0 4 1 2 444 0
Uszczerbek na zdrowiu 41 4 63 3 6 1 612 22
Udział w bój­ce lub pobiciu 6 3 3 2 1 0 584 3
Zgwałcenie 5 0 1 0 1 0 39 2
Przestępstwa roz­bój­ni­cze 268 29 8 45 73 5 1.653 5
Ogół prze­stępstw* 631 77 215 76 109 51 4.198 103

* - licz­ba zwie­ra­ją­ca wymie­nio­ne w tabe­li prze­stęp­stwa i inne – nie wymie­nio­ne w tabeli