Mosin Nagant – specyfikacja, zdjęcia

Mosin Nagant 1891
Mosin Nagant 1891 (zdję­cie pobra­ne ze stro­ny www.7.62x54r.net)

Jeśli kolek­cjo­nu­jesz kara­bi­ny Mosina odsy­łam Cię do stro­ny www.7.62x54r.net. Znajdziesz tam abso­lut­nie wszyst­kie infor­ma­cje o tym karabinie!
Równie inte­re­su­ją­ca – www.russian-mosin-nagant.com.
Pozycje obo­wiąz­ko­we, jeśli poważ­nie trak­tu­jesz swo­ją kolek­cję Mosinów.