Nowi członkowie Stowarzyszenia

Miło mi poin­for­mo­wać, że gro­no człon­ków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni powo­li lecz suk­ce­syw­nie powięk­sza się.  Mamy też spo­ro zapy­tań i dekla­ra­cje kolej­nych osób chcą­cych przy­stą­pić do nasze­go Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych kolek­cjo­ne­rów bro­ni chcą­cych ubie­gać się o pozwo­le­nie na broń do celów kolek­cjo­ner­skich. Wychodzimy z zało­że­nia, że jeśli decy­du­jesz się wystą­pić o takie pozwo­le­nie to jesteś dosta­tecz­nie zde­cy­do­wa­ny, zde­ter­mi­no­wa­ny i poważ­ny. Jedyny waru­nek jaki musisz speł­nić (poza tym, że jesteś peł­no­let­ni), to wyra­zić chęć przy­stą­pie­nia do nasze­go Stowarzyszenia i speł­nić wymóg for­mal­ny przy­sy­ła­jąc dekla­ra­cję członkowską.