MSWiA proponuje odstąpić od niektórych zapisów projektu ustawy dot. dostępu do broni..

Komunikat MSWiA – Data publikacji 14.08.2018

W trak­cie kon­sul­ta­cji doty­czą­cych pro­jek­tu usta­wy o wyko­ny­wa­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie wytwa­rza­nia i obro­tu mate­ria­ła­mi wybu­cho­wy­mi, bro­nią, amu­ni­cją oraz wyro­ba­mi i tech­no­lo­gią o prze­zna­cze­niu woj­sko­wym lub poli­cyj­nym prze­ana­li­zo­wa­no dotych­cza­so­we uwagi.

Uwagi i opi­nie zosta­ły pod­da­ne wni­kli­wej ana­li­zie w odnie­sie­niu do przy­go­to­wa­ne­go pro­jek­tu. Minister Joachim Brudziński pole­cił odstą­pić od poniż­szych zapisów:

  1. Odstąpienie od obo­wiąz­ku dodat­ko­we­go zna­ko­wa­nia bro­ni już ozna­ko­wa­nej na pod­sta­wie obec­nie obo­wią­zu­ją­cych przepisów.
  2. Odstąpienie od wymo­gu prze­pro­wa­dza­nia badań lekar­skich oraz przed­sta­wia­nia zaświad­czeń o nie­ka­ral­no­ści przy reje­stro­wa­niu bro­ni pneu­ma­tycz­nej, bro­ni sygna­ło­wej, bro­ni gazowo-alarmowej o kali­brze powy­żej  6 mm, repro­duk­cji bro­ni czar­no­pro­cho­wej roz­dziel­ne­go łado­wa­nia, jak rów­nież odstą­pie­nie od kon­se­kwen­cji za nie­do­peł­nie­nie powyż­szych obowiązków.
  3. Ograniczenie tyl­ko do kate­go­rii B zaka­zu posia­da­nia maga­zyn­ków o dużej pojem­no­ści do samo­pow­ta­rzal­nej bro­ni pal­nej cen­tral­ne­go zapło­nu lub do powta­rzal­nej bro­ni pal­nej cen­tral­ne­go zapłonu.
  4. Rezygnacja z obo­wiąz­ku zwro­tu maga­zyn­ków o dużej pojem­no­ści. Zmieniony pro­jekt jedy­nie umoż­li­wi ich zwrot w ter­mi­nie 90 dni od dnia wej­ścia w życie ustawy.
  5. Odstąpienie od obo­wiąz­ku ozna­ko­wa­nia bro­ni czar­no­pro­cho­wej roz­dziel­ne­go ładowania.
  6. Rezygnacja z regla­men­ta­cji gro­ma­dze­nia w muze­ach bro­ni pal­nej i umoż­li­wie­nie – dopusz­czal­ne­go przez dyrek­ty­wę – kolek­cjo­no­wa­nia bro­ni pal­nej kate­go­rii A.
  7. Odstąpienie od dopre­cy­zo­wa­nia zasad nosze­nia bro­ni, w tym odstą­pie­nie od zaka­zu nosze­nia bro­ni zała­do­wa­nej poza miej­scem zawo­dów spor­to­wych przez oso­by posia­da­ją­ce pozwo­le­nie do celów sportowych.

Celem pro­wa­dzo­nych w dal­szym cią­gu kon­sul­ta­cji i uzgod­nień jest zagwa­ran­to­wa­nie, aby posta­no­wie­nia pro­jek­tu ogra­ni­cza­ły się jedy­nie do koniecz­nej imple­men­ta­cji pra­wa UE.

Intencją MSWiA nie jest wpro­wa­dze­nie wła­snych regu­la­cji doty­czą­cych ryn­ku bro­ni a jedy­nie dosto­so­wa­nie prze­pi­sów do wymo­gów europejskich.

zachęcam do zapoznania się z komentarzem http://trybun.org.pl