Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji.

Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Rząd pol­ski przy­go­to­wu­je pro­jekt usta­wy, któ­rej celem jest imple­men­ta­cja (wpro­wa­dze­nie do pra­wa pol­skie­go) unij­nej dyrek­ty­wy, któ­ra ma rady­kal­nie ogra­ni­czyć moż­li­wość posia­da­nia bro­ni przez pra­wo­rząd­nych i zdro­wych psy­chicz­nie Polaków. Przebieg prac rzą­do­wych jest utaj­nia­ny przed opi­nią publicz­ną.

Unijna dyrek­ty­wa zosta­ła przy­ję­ta pod hasłem wal­ki z ter­ro­ry­zmem i w celu prze­ciw­dzia­ła­nia zama­chom ter­ro­ry­stycz­nym. Prawda zaś jest taka, że prze­strze­ga­ją­cy pra­wa oby­wa­te­le UE w tym oby­wa­te­le Polski zosta­li uczy­nie­ni win­ny­mi ter­ro­ry­stycz­nych ata­ków islam­skich rady­ka­łów, któ­rzy posłu­gi­wa­li się nie­le­gal­nie posia­da­ną bro­nią pal­ną. Restrykcyjne pra­wo po zama­chach islam­skich ter­ro­ry­stów, zaadre­so­wa­no do ofiar i poten­cjal­nych ofiar zamachowców.

Zamiast roz­sze­rzyć moż­li­wo­ści obro­ny przez pra­wo­rząd­nych przez oby­wa­te­li, te moż­li­wo­ści pla­nu­je się rady­kal­nie ograniczyć.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zade­kla­ro­wał rze­tel­ne wdro­że­nie dyrek­ty­wy do sys­te­mu pra­wa pol­skie­go, co ozna­cza rady­kal­ne obostrze­nie i utrud­nie­nie moż­li­wo­ści uzy­ska­nia pozwo­leń na broń przez prze­strze­ga­ją­cych pra­wa Polaków.

Rząd Republiki Czeskiej zaskar­żył dyrek­ty­wę to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do skar­gi przy­łą­czy­ła się PolskaCzeski par­la­ment odrzu­cił pro­jekt usta­wy, któ­ry miał zaostrzać pra­wo w Czechach do cza­su roz­po­zna­nia skargi.

W Sejmie znaj­du­je się oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji (druk sej­mo­wy nr 1692), nad któ­rym pra­ce zosta­ły zamro­żo­ne do cza­su przy­go­to­wa­nia przez rząd kagań­co­wych przepisów.

Wyraź swój sprze­ciw wobec takie­go dzia­ła­nia. Wyraź popar­cie dla oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o bro­ni i amunicji.

Podpisz pety­cję o treści: