Nowa Strzelnica!

Donoszę, że uda­ło mi się zała­twić dru­gą strzel­ni­cę, z któ­rej mogą korzy­stać człon­ko­wie ŁSKB – Sigma Shooting!
Strzelnica jest nowo powsta­łym dużym obiek­tem posia­da­ją­cym kil­ka osi. Ustaliliśmy, że człon­ko­wie ŁSKB pła­cą 10 zł za wej­ście. Korzystamy z torów 4 i 6 (pano­wie mun­du­ro­wi ;-), dla Was 15m).
Nie ma ogra­ni­czeń co do bro­ni i kalibrów.
Będziemy spo­ty­kać się w każ­dą nie­dzie­lę w godz. od 10 do 14. Każdy z nas powi­nien zadbać o tar­cze i jakiś stolik.
Ustaliliśmy, że we wła­snym zakre­sie zadba­my o pro­wa­dzą­cych strze­la­nie. Na torze 4 strze­la­my z pięć­dzie­sią­te­go metra, tar­cze na 50. i 25. metrze, czy­li jed­no­cze­śnie pisto­let i karabin.
Jeśli tor 2 i 3 będą wol­ne, to może­my korzy­stać z tune­lu pro­wa­dzą­ce­go do tych sek­to­rów o dłu­go­ści 83 m.
Osoby nie posia­da­ją­ce wła­snej bro­ni będą mogły korzy­stać z obiek­to­wej, jed­nak już na zasa­dach okre­ślo­nych przez Klub Sigma Shooting.
Od 2017 r. zosta­ły wpro­wa­dzo­ne legi­ty­ma­cje, upo­waż­nia­ją­ce nas do korzy­sta­nia ze Strzelnicy na powyż­szych warunkach.

strzelnica-WadlewSzczegółowe zasa­dy korzy­sta­nia -link
Adres:

Strzelnica poło­żo­na jest pomię­dzy Drużbicami a Wadlewem przy DW 485
97–403 Drużbice (obręb Brzezie, powiat bełchatowski)
GPS: 51.486538, 19.402509
kon­takt: 510–394-293 lub 535–40-80–40

12 komentarzy

Napisz komentarz