Statut ŁSKB! Konsekwencja zmian Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

Statutu ŁSKB -link.

Przedkładam pro­po­zy­cję nowe­go Statutu ŁSKB -link. Trwało to dłu­go, ale sta­ra­łem się podejść do tema­tu rze­tel­nie i kompleksowo.
Po prze­ana­li­zo­wa­niu zmian, któ­re wej­dą w życie z dniem 01.01.2017 r. -link posta­no­wi­li­śmy, że naj­ła­twiej i naj­ko­rzyst­niej dla Stowarzyszenia będzie zare­je­stro­wać je w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Korzystając z kana­łów ofi­cjal­nych i tych mniej ofi­cjal­nych, skon­sul­to­wa­łem treść Statutu oraz dro­gę for­mal­ną, jaką powin­ni­śmy przejść, aby zare­je­stro­wać nasze Stowarzyszenie w KRS-ie.
Podstawowym powo­dem, dla któ­re­go uzna­li­śmy, że nasze Stowarzyszenie nale­ży zare­je­stro­wać w KRS-ie jest ilość człon­ków (na koniec listo­pa­da 160 osób) oraz pew­ne zapi­sy nowej usta­wy, doty­czą­ce sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych, któ­re mogą budzić wąt­pli­wo­ści człon­ków (patrz: art. 40 pkt 1 lit. b nowej Ustawy o Stowarzyszeniach). Innym powo­dem są ogra­ni­cze­nia usta­wo­we sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych oraz utrud­nio­ny pro­ces decy­zyj­ny (odczu­wal­ny odkąd jest nas powy­żej 50 osób).
Fakt, że nowa Ustawa prze­wi­du­je moż­li­wość prze­kształ­ce­nia sto­wa­rzy­sze­nia zwy­kłe­go w reje­stro­wa­ne w KRS-ie, nie jest dla nas roz­wią­za­niem z uwa­gi na licz­bę człon­ków. Aby doko­nać takie­go prze­kształ­ce­nia wyma­ga­ne jest pozy­ska­nie od każ­de­go z nas wła­sno­ręcz­nych pod­pi­sów pod tre­ścią nowe­go Statutu ŁSKB, uchwa­łą o prze­kształ­ce­niu sto­wa­rzy­sze­nia zwy­kłe­go w reje­stro­wa­ne oraz zło­że­nie oświad­cze­nia (rów­nież pod­pi­sa­ne­go wła­sno­ręcz­nie) o oby­wa­tel­stwie pol­skim i o peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych i pra­wach publicz­nych (tak bowiem wyni­ka z art. 3 Ustawy o Stowarzyszeniach).
Po prze­ana­li­zo­wa­niu  róż­nych opcji i warian­tów, doszli­śmy zgod­nie do wnio­sku, że naj­pro­ściej jest sto­wa­rzy­sze­nie zare­je­stro­wać jesz­cze raz od początku.

W prak­ty­ce będzie­my sta­ra­li się prze­pro­wa­dzić to w taki spo­sób, aby pro­ces przej­ścia” był moż­li­wie naj­mniej anga­żu­ją­cy człon­ków dotych­cza­so­we­go Stowarzyszenia. Rejestracja w KRS-ie będzie mia­ła miej­sce w stycz­niu 2017 r. Po nowym roku każ­dy z człon­ków otrzy­ma od nas ema­il z dekla­ra­cją, któ­rą będzie musiał jedy­nie wydru­ko­wać, pod­pi­sać i wysłać na adres Stowarzyszenia.

brak komentarza

Napisz komentarz