Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach

site-login-logoUstawa z dnia 25 wrze­śnia 2015 r. o zmia­nie usta­wy – Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach to pierw­sza tak poważ­na nowe­li­za­cja regu­la­cji praw­nych doty­czą­cych sto­wa­rzy­szeń od cza­sów uchwa­le­nia usta­wy z 1989 r. Nowela moc­no prze­kształ­ca obo­wią­zu­ją­cy wcze­śniej model sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych m.in. poprzez nada­nie im ułom­nej oso­bo­wo­ści praw­nej i posze­rze­nie poten­cjal­nych źró­deł finan­so­wa­nia ich działań.
Konsekwencją tych zmian jest koniecz­ność dosto­so­wa­nia regu­la­mi­nu nasze­go Stowarzyszenia do obec­nie obo­wią­zu­ją­cych przepisów.
Od 20 maja 2016r. funk­cjo­nu­je nowa ewi­den­cja sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych, do któ­rej sto­wa­rzy­sze­nia zwy­kłe dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie prze­pi­sów dotych­cza­so­wych obo­wią­za­ne są doko­nać wpi­su w ter­mi­nie 24 mie­się­cy od dnia wej­ścia w życie usta­wy tj. do 20 maja 2018r. Po tej dacie sto­wa­rzy­sze­nia zwy­kłe, któ­re nie dopeł­nią tego obo­wiąz­ku, z mocy pra­wa zosta­ną rozwiązane.

Działając w dotych­cza­so­wej for­mu­le (jako sto­wa­rzy­sze­nie zwy­kłe) zwięk­szą się real­ne moż­li­wo­ści nasze­go dzia­ła­nia. Wprawdzie nadal nie będzie­my mogli powo­łać oddzia­łu tere­no­we­go, zrze­szać osób praw­nych (np. innych sto­wa­rzy­szeń, firm itp.), pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i dzia­łal­no­ści odpłat­nej pożyt­ku publicz­ne­go, to jed­nak zwięk­szą się nasze moż­li­wo­ści choć­by poprzez pozy­ski­wa­nie dodat­ko­wych źró­deł finan­so­wa­nia. Link do ustawy.

brak komentarza

Napisz komentarz