Wnioski i Komunikaty

Aby umoż­li­wić człon­kom ŁSKB zgła­sza­nie (zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Regulaminu) wnio­sków doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia, utwo­rzy­li­śmy pod­stro­nę -Wnioski i Komunikaty-.
Jednocześnie na pod­stro­nie tej będą ogła­sza­ne komu­ni­ka­ty zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.

3 komentarze

 • Banan

  23 marca 2018 at 12:46

  Witam kole­gów miło­śni­ków bro­ni. może nie jestem odkryw­czy ale tra­fi­łem na faj­ną apli­ka­cję mobil­ną . Gdzie strze­lać prze­sy­łam link
  https://gdziestrzelac.eu/

  pozdra­wiam

 • Miles87

  8 marca 2018 at 13:39

  Witam… Prosił bym o prze­sła­nie doku­men­tów potrzeb­nych do pozwo­le­nia na broń. Składka człon­kow­ska zosta­ła opła­co­na dnia 6.03.2018r. Pozdrawiam Krzysztof Milewski.

Napisz komentarz