Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA

Zlot skierowany jest do osób interesujących się  bronią palną oraz szeroko pojętymi sportami  strzeleckimi i militariami.

Podczas pierw­sze­go dnia trwa­nia  tego­rocz­ne­go jesien­ne­go Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2019  moż­na będzie zapre­zen­to­wać swo­je zbio­ry, nawią­zać kon­tak­ty i wymie­nić się wła­sny­mi doświad­cze­nia­mi pod­czas tra­dy­cyj­nie już orga­ni­zo­wa­nej  WYSTAWY dla kolek­cjo­ne­rów bro­ni palnej. 

W tym roku po raz pierw­szy  impre­za zosta­nie wzbo­ga­co­na o rów­no­le­gle prze­pro­wa­dza­ną GIEŁDĘ Militarną – dostęp­ną dla wszyst­kich część tar­go­wą na któ­rej to będą wysta­wio­ne sto­iska  z nie­istot­ny­mi czę­ścia­mi bro­ni, bez­po­zwo­le­nio­wą bro­nią czar­no­pro­cho­wą i pneu­ma­tycz­ną, sprze­tem łucz­ni­czym,  akce­so­ria­mi do bro­ni, demo­bi­lem i  sprzę­tem militarnym.

GIEŁDA Militarna będzie trwać dwa dni (sobota/niedziela) i zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­nie zarów­no wewnątrz budyn­ku jak rów­nież na zewnątrz na par­kin­gu i tere­nie wokół w samo­dziel­nie wysta­wia­nych przez sprze­da­ją­cych pawilonach.

Drugi dzień Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2019 odbę­dzie się rów­no­le­gle do GIEŁDYna strzel­ni­cy w Janowcu (15 km od Puław) gdzie Prywatne Muzeum Historii Ziem i Walk Nadwiślańskich z Wojszyna oraz fima Arsenał – Szkolenia Strzeleckie ze Świdnika zor­ga­ni­zu­ją dla zain­te­re­so­wa­nych i zapro­szo­nych gości pokaz siły ognia bro­ni z okre­su II Wojny Światowej.

Osoby zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w jesien­nej impre­zie zapra­sza­my do reje­stra­cji swo­je­go uczestnictwa.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny impre­zą, war­to śle­dzić na bie­żą­co stro­nę www.zmbp.pl oraz ich stro­nę na Facebooku