Pozwolenie na broń 2018 (statystyki)

Liczba broni na 100 mieszkańców w Europie

Jak co roku publi­ku­je­my infor­ma­cje odno­śnie ilo­ści wyda­wa­nych pozwo­leń
na broń. Warto porów­nać poniż­sze dane z lata­mi poprzed­ni­mi (Pozwolenie na broń 2017) i poku­sić się o spo­strze­że­nia co do pew­nych zauwa­żal­nych trendów.

W latach 2018/2017/2016 wyda­no kolej­no 4296/4801/5007 pozwo­leń do celów łowiec­kich, 5172/4910/4835 pozwo­leń na broń spor­to­wą i 522/5045/3605 do celów kolek­cjo­ner­skich. Patrząc na te licz­by moż­na stwier­dzić, że w per­spek­ty­wie tych trzech lat male­je licz­ba osób zain­te­re­so­wa­nych uzy­ska­niem pozwo­le­nia na broń do celów łowiec­kich, co może być powo­dem rosną­ce­go zain­te­re­so­wa­nia bro­nią tak spor­to­wą, jak i kolek­cjo­ner­ską. Chociaż ilość wyda­wa­nych pozwo­leń na broń spor­to­wą rośnie z roku na rok, to jed­nak więk­szą dyna­mi­kę przy­ro­stu odno­to­wu­je się wśród wyda­wa­nych pozwo­leń na broń kolek­cjo­ner­ską. Wzrost jest dostrze­gal­ny i to dobrze, jed­nak przy zacho­wa­niu dotych­cza­so­wych tren­dów zaj­mie nam jesz­cze wie­le lat zanim zrów­na­my się z pań­stwa­mi sąsia­du­ją­cy­mi.
Dogłębną ana­li­zę prze­pro­wa­dził Remigiusz Wilk na stro­nie www.milmag.pl

Informacje zaczerp­nię­te z ser­wi­su infor­ma­cyj­ne­go poli­cji www.statystyka.policja.pl/…pozwolenia-2018.html

Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na brońLiczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celuLiczba egzem­pla­rzy bro­ni zare­je­stro­wa­nych przez posia­da­czy pozwo­le­nia na broń
ochro­na osobista3649940641
ochro­na osób lub mienia910
łowiec­ki127768322451
spor­to­wy3079276761
rekon­struk­cji historycznych64240
kolek­cjo­ner­ski1806459318
pamiąt­ko­wy16682444
szko­le­nio­wy5753418
inny163146
ogó­łem215602505429
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na brońLiczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu*
ochro­na osobista121
ochro­na osób lub mienia0
łowiec­ki4296
spor­to­wy5172
rekon­struk­cji historycznych3
kolek­cjo­ner­ski6522
pamiąt­ko­wy16
szko­le­nio­wy162
inny10

* Nie uwzględ­nia się osób, któ­rym organ wydał decy­zję na pod­sta­wie art. 155 kpa zmie­nia­ją­cą decy­zję w czę­ści doty­czą­cej licz­by egzem­pla­rzy bro­ni ani osób, któ­re otrzy­ma­ły pozwo­le­nie na broń w tym samym celu, wyda­ne po 2011 r na pod­sta­wie art. 10 usta­wy o bro­ni i amunicji.